1. What can you teach someone online? Tell us here!
  Dismiss Notice
 2. If someone taught you via skype, what would you want to learn? Tell us here!
  Dismiss Notice

Relay Writing In Vishnu Sahatranamam

Discussion in 'Pujas Prayers & Slokas' started by druchita, Jun 27, 2015.

 1. druchita

  druchita Silver IL'ite

  Messages:
  281
  Likes Received:
  138
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  Hi friends
  I want to start the relay writing of the all powerful Vishnu Sahastranamam. Hope you will join this relay writing of Vishnu Sahastranama and try to post one sloka in continuation with the sloka posted by the previous member.


  May Lord Vishnu shower his blessings on all of us!

  [​IMG]


  Vishnu Sahastra Nama
  DHYANAM


  Shuklam-baradharam Vishnum shashivarnam chaturbhujam |
  Prasanna vadanam dhyayet sarva vighnopa-shantaye ||

  Vyasam vasistha-naptaram shakteh poutrama-kalmasham |
  Parasha-raatmajam vande shukatatam taponidhim ||

  Vyasaya vishnuroopaya vyasaroopaya vishnave |
  Namo vai brahmanidhaye vasisthaya namo namah ||

  Avikaraya shudhaya nithya paramathmane |
  Sadaika roopa roopaya vishnave sarva gishnave ||

  Yasya smarana-matrena janma-samsara bhandanat |
  Vimuchyate namasta-smai vishnave pradha-vishnave ||

  Om namo vishnave prabhavishnave




   
  1 person likes this.
  Loading...

 2. druchita

  druchita Silver IL'ite

  Messages:
  281
  Likes Received:
  138
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  VAISHAMPAYANA UVACHA
  Shrutva dharma nasheshana pavanani cha sarvashah |
  Yudhishthirah shantanavam punareva abhya-bhashata ||

  YUDHISHTHIRA UVACHA
  Kimekam daivatam loke kim vapyekam parayanam |
  Stuvantah kam ka marchantah prapnuyuh manavah-shubham ||

  Ko dharmah sarva-dharmanam bhavatah paramo matah |
  Kim japanmuchyate janthuh janma samsara-bandhanat ||
   
  1 person likes this.
 3. druchita

  druchita Silver IL'ite

  Messages:
  281
  Likes Received:
  138
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  BHISHMA UVACHA
  Jagat-prabhum deva-devam anantam purusho-tamam |
  Sthuva nnama-sahasrena purushah satatottitah ||

  Tameva charcha-yannityam bhaktya purusha mavyayam |
  Dhyayan stuvan nama-syamschha yajamanah thameva cha ||
   
 4. druchita

  druchita Silver IL'ite

  Messages:
  281
  Likes Received:
  138
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  Anadi-nidhanam vishnum sarvaloka mahe-shvaram |
  Lokadhyaksham sthuva nnityam sarva-duhkhatigo bhavet ||

  Brahmanyam sarva-dharmagnam lokanam keerthi-vardhanam |
  Lokanatham maha.-dbhootam sarvabhuta-bhavod-bhavam ||
   
 5. druchita

  druchita Silver IL'ite

  Messages:
  281
  Likes Received:
  138
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  Esha me sarva-dharmanam dharmo-dhikatamo matah |
  Yadbhaktya pundaree-kaksham stavairarche nara sada ||

  Paramam yo maha-tejaha paramam yo maha-tapaha |
  Paramam yo mahad-bramha paramam yah parayanam ||
   
 6. druchita

  druchita Silver IL'ite

  Messages:
  281
  Likes Received:
  138
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  Pavitranam pavitram yo mangalanam cha mangalam |
  Daivatam devatanam cha bhootanam yovyayah pita ||

  Yatah sarani bhutani bhavantyadi yugagame |
  Yasminscha pralayam yanti punareva yugakshaye ||

  Tasya loka pradhanasya jaganna-thasya bhupate |
  Vishnor nama-sahasram me shrunu papa-bhayapaham ||

  Yani namani gounani vikhyatani mahatmanah |
  Rishibhih parigeetani tani vakshyami bhootaye ||
   
 7. druchita

  druchita Silver IL'ite

  Messages:
  281
  Likes Received:
  138
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  Vishno-ranam sahasrasya vedavyaso maha munih |
  Chandho nusthup tatha devah bhagavan devakee-sutah ||

  Amrutham-shubdavo beejam shaktir-devaki nandanah |
  Trisama hrudayam tasya shantya-rdhe viniyu-jyate ||

  Vishnum jishnum maha-vishnum prabha-vishnum mahe-svaram |
  Anekarupam daithyantham namami purushottamam ||

  Asya shree vishno divya sahasranama sthotra maha-mantrasya, shree vedavyaso bhagavan rishih, ansthup-chandah shree maha vishnuh paramatma shree mannarayanoo devata, amritam-shoodbhavo bhanuriti beejam, devakee nandana srasthetih shakthi udbavah kshobha-noo-deva iti paramo mantrah, shankha-bhru-nnadakee chakreeti keelakam, sharnga-dhanva gadadhara itiastram rathanga-pani rakshobhya iti netram, trisama samaga ssamete kavacham,Annandham para-bramheti yonih rutu-shudarshanah kala iti digbandanah, sree vishvaroopa iti dhyanam, shree maha vishnu-preet-yarthe vishnordivya sahasra-nama jape viniyogah.


  [​IMG]
   
 8. druchita

  druchita Silver IL'ite

  Messages:
  281
  Likes Received:
  138
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  Dhyanam

  Kshiro-dhanvat-pradesha suchimani vilasat saikyate mauktikanam
  Maalaak-la-pta-sanasthah spatika-mani nibhaih mauktikaih mandi-takngah |

  Shrub-brai-rabrai-radabraih upari verachitaih muktah-peeusha-varsh
  Aanande nah puniyat arenalina gadha shankha-panhi mukundaha ||

  Bhuh padao yasyanabih viyada-suranelah chandra-soorya-cha-netra |
  Karna-vasa-serodyah mooka-mapi dahano yesya-vaste-yamabdhih |

  Antastham-yasya-vishwam-suranara khagago bhogi gandharva dhaithyeh !
  Chitram ram-ramyate tham tribhuvana-vapusham vishnu-meesham namami !!

  Om namo bhagavate vasudevaya


   
 9. HakunaMatata

  HakunaMatata Gold IL'ite

  Messages:
  202
  Likes Received:
  119
  Trophy Points:
  100
  Gender:
  Female
  Shantha-karam bhujaga-shayanam padma-naabham suresham |
  Vishva-khaaram gagana sadrusham megevarnam shubhangam ||

  Lakshmi-kantham kamala-nayanam yogi-hrudhyana-gamyam |
  Vande vishnum bava-bhaya-haram sarva-lokaika-natham ||

  Megha-shyamam peetha-kauseya-vasam sree vatsajkam kaustu-bhod-bhace-thangam !
  Punyo-petam pundari-kaya thaksham vishnum vande sarva-lokaika natham ||

  Namah samasta bhutanam-adi-bhutaya bhubrite
  Aneka-ruparupaya vishnave prabha-vishnave
   
 10. druchita

  druchita Silver IL'ite

  Messages:
  281
  Likes Received:
  138
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  Sashamkha-chakram-sakrireeta-kundalam sapeetha-vastram-saraseeru-he kshanam |
  Sahara-vaksha sthala-shobi-kaustubham namami-vishnum-seerasaa chatur bhujam ||

  Om vishvam vishnu rvashatkaro bhoota-bhavya bhavat-prabhuh |
  Bhoota-krut bhoota-bhrud-bhavo bhootatma bhoota-bhavanah.||

  Pootatma paramatma cha muktanam parama-gatih |
  Avyayah purusha sakshee kshetragno-kshara eva cha.||

  Yogo yoga-vidam neta pradhana puru-sheshvarah |
  Narasimhavapu shreeman keshavah puru-shottamah.||


   

Share This Page