1. If someone taught you via skype, what would you want to learn? Tell us here!
  Dismiss Notice

narayaneeyam

Discussion in 'Pujas Prayers & Slokas' started by Kungumam, Mar 11, 2015.

 1. Kungumam

  Kungumam Gold IL'ite

  Messages:
  409
  Likes Received:
  359
  Trophy Points:
  123
  Gender:
  Female
  Narayaneeyam
  dasakam 1
  krishna.jpg
  sloka 1
  sAndrAnandAvabOdAthmakam anupamitham kAladEshAvadibyAm
  nirmuktham nityamuktham nigamasathasahasrEna nirbAsyamAnam
  aspashtam drishtamAtre punarurupurushathmakam bramha tatvam
  tattAvadbAti sAkshath gurupavanapurE hantha bAgyam janAnAm.
   
  2 people like this.
  Loading...

 2. Kungumam

  Kungumam Gold IL'ite

  Messages:
  409
  Likes Received:
  359
  Trophy Points:
  123
  Gender:
  Female
  Dasakam 1 Guruvayurappan.jpg
  sloka 2
  Evam durlabyavastunyapi hastalabdhE yathanyat
  tanvA vAchA diyA vA bajathi bata janaH shudrataiva sputEyam
  EtE tavad dvayam tu stirataramanasA vishwapIdApahathyai
  nish sheshAthmAnamEnam gurupavanapuradEshamE vAshrayAmaH
   
  2 people like this.
 3. Kungumam

  Kungumam Gold IL'ite

  Messages:
  409
  Likes Received:
  359
  Trophy Points:
  123
  Gender:
  Female
  dasakam 1
  slokam 3
  satvam yattat parAbyAm aparikalanathO nirmalam tena tAvat
  bUtair bUthendriyaisthe vapurithi bahushaH shrUyatEh vyAsavAkyam
  tat svatchatvAdhyadaCH chAditha purasukha chithgarbha nirbhAsarUpam
  tasmin danyA ramantE shrutimathi madhure sugrahE vigrahetE
   

  Attached Files:

 4. Kungumam

  Kungumam Gold IL'ite

  Messages:
  409
  Likes Received:
  359
  Trophy Points:
  123
  Gender:
  Female
  dasakam 1
  sloka 4
  J32L Yoghurt Thief CMYK_262x351.jpg

  [TABLE="width: 640, align: left"]
  [TR]
  [TD="width: 630, align: left"]niShkampE nityapUrNE niravadhi paramAnanda pIyUSharUpe[/TD]
  [TD="width: *"] [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 630, align: right"]
  [/TD]
  [TD="width: *"] [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 630, align: left"]nirliinAnekamuktAvalisubhagatame nirmalabrahmasindhau [/TD]
  [TD="width: *"] [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 630, align: right"].[/TD]
  [TD="width: *"] [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 630, align: left"]kallOlOllAsatulyaM khalu vimalataraM sattvamAhustadAtmA[/TD]
  [TD="width: *"] [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 630, align: right"]
  [/TD]
  [TD="width: *"] [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 630, align: left"]kasmANOniShkalastvaM sakala iti vachasvathkalAsvevabhUmaN.[/TD]
  [TD="width: *"] [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 630, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
  1 person likes this.
 5. Kungumam

  Kungumam Gold IL'ite

  Messages:
  409
  Likes Received:
  359
  Trophy Points:
  123
  Gender:
  Female
  dasakam 1
  slokam 5
  [​IMG]

  [TABLE="width: 640, align: left"]
  [TR]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 630, align: left"]nirvyaapaarO(a)pi niShkaaraNamaja bhajase[/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 630, align: right"]yatkriyaamiikshaNaakhyaaM[/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 630, align: left"]tenaivOdeti liinaa prakR^itirasatikalpaa(a)pi[/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 630, align: right"]kalpaadikaale .[/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 630, align: left"]tasyaaH samshuddhamamshaM kamapi[/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 630, align: right"]tamatirOdhaayakaM satvaruupaM[/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 630, align: left"]sa tvaM dhR^itvaa dadhaasi[/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 630, align: right"]svamahimavibhavaakuNTha vaikuNTha[/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 630, align: right"]ruupam .. 5
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
  1 person likes this.
 6. Kungumam

  Kungumam Gold IL'ite

  Messages:
  409
  Likes Received:
  359
  Trophy Points:
  123
  Gender:
  Female
  dasakam 1
  slokam 6
  [​IMG]
  tatte pratyagradhaaraadhara lalita kalaayaavalii kelikaaraMlaavaNyasyaikasaaraM sukR^itijanadR^ishaaM puurNa puNyaavataaram |lakshmii nishshanka liilaa nilayanamamR^itasyanda sandOhamantaHsi~nchat sa~nchintakaanaaM vapuranukalaye maarutaagaaranaatha ||
   

Share This Page