Lyrics of Varalakshmim Bhaja

pallavi

vara lakshmIM bhajarE rE mAnasa

vAnchitArtha phala pradAM

varadAM vanaja padAm

samashTi caraNam

carAcarAtmaka prapanca jananIM

saurAshTra dESa pati nuta dhaninIM

nirAmaya mahA vishNu mAninIM

niranjanIM nikhilAgha bhanjanIm

(madhyama kAla sAhityam)

surArcita padAmbuja vikAsinIM

nirAlamba mAnasOllAsinIM

murAri vakshaHsthala nivAsinIM

purAri guru guha cidvilAsinIm

variations –

caraNam – vakshaHsthala – vaksha sthala

Listen to the song here:

More Varalakshmi Pooja Songs