Vishnu sahasranamam in tamil with tamil meaning

Discussion in 'Pujas Prayers & Slokas' started by saichithari, Feb 7, 2012.

 1. saichithari

  saichithari Bronze IL'ite

  Messages:
  21
  Likes Received:
  30
  Trophy Points:
  33
  Gender:
  Male
  Can anyone post vishnu sahasranamam in tamil with tamil meaning
  regards
  chithra
   
  Loading...

 2. nandhini_r

  nandhini_r New IL'ite

  Messages:
  16
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  3
  Gender:
  Female
  I picked this up from Srirangam Sri Vishnu sahasranama Parayana Sabha
  ஸீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ரம்
  ஹரி:ஓம்
  ஸுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் ஸஸிவர்ணம் சதுர்புஜம் I
  *ப்ரஸந்நவவதநம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்நோபஸாந்தயே II 1
  யஸ்ய த்விரத வக்த்ராத்யா :பாரிஷத்யா :பரஸ்ஸதம் I
  விக்நம் நிக்நந்தி ஸததம் விஷ்வக்ஸேநம் தமாஸ்ரயே II 2
  வியாஸம் வஸிஷ்ட நப்தாரம் ஸக்தே : பௌத்ர மகல்மஷம் I
  பராஸராத்மஜம் வந்தே ஸுகதாதம் தபோநிதிம் II 3
  வ்யாஸாய விஷ்ணுரூபாய வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே I
  நமோ வைப்ரஹ்மநிதயே வாஸிஷ்டாய நமோ நம: II 4
  அவிகாராய ஸுததாய **நித்யாய **பரமாத்மநே I
  ஸதைகரூப ரூபாய வி்ஷ்ணவே ஸர்வ ஜிஷ்ணவே II 5
  யஸ்ய ஸ்மரண மாத்ரேண ஜந்ம ஸம்ஸார பந்தநாத் I
  விமுச்யதே நமஸ் தஸ்மை விஷ்ணவே ப்ரப விஷ்ணவே II 6
  ஓம் நமோ விஷ்ணவே ப்ரப விஷ்ணவே II
  ஸீ வைஸம்பாயந உவாச -
  ஸ்ருத்வா தர்மா நஸேஷேண பாவநாநி ச ஸர்வஷ :
  யுதிஷ்டிரஸ் ஸாந்தநவம் புநரேவாப்யபாஷத II 1
  யுதிஷ்டிர உவாச -
  கிமேகம் தைவதம் லோகே கிம் வாப்யேகம் பராயணம் I
  ஸ்துவந்த:கம் கமர்சந்த:ப்ராப்நுயுர் மாநவாஸ் ஸுபம் II 2
  கோ தர்மஸ் ஸர்வ தர்மாணாம் பவத: பரமோமத: I
  கிம் ஜபந் முச்யதே ஜந்துர் ஜந்ம ஸம்ஸார ப்தநாத் II 3
  ஸீ பீஷ்ம உவாச -
  ஜகத் ப்ரபும் தேவதேவம் அநந்தம் புருஷோத்தமம் I
  ஸ்துவந் நாம ஸஹஸ்ரேண புரஷ ஸ் ஸததோத்தித :II 4
  தமேவ சார்சயந்நித்யம் பக்த்யா புருஷ மவ்யயம் I
  த்யாயந் ஸ்துவந் நமஸ்யம்ஸ்ச யஜமாநஸ் தமேவ சII 5
  அநாதி நிதநம் விஷ்ணும் ஸர்வலோக மஹேஸ்வரம் I
  லோகத்யகஷம் ஸ்துவந் நிதயம் ஸர்வது:காதிகோ பவேத் II 6
  ப்ரஹ்மண்யம் ஸர்ம தர்மஜ்ஞம் லோகாநாம் கீர்த்தி வர்த்தநம் I
  லோகநாதம் மஹத்பூதம் ஸர்வபூத பவோத்பவம் II 7
  ஏஷ மே ஸர்வ தர்மாணாம் தர்மோsதிகதமோ மத: I
  யத்பக்த்யா புண்டரீகாகஷம் ஸ்தவை ரர்சேந் நரஸ்ஸதா II 8
  பரமம் யோ மஹத்தேஜ:பரமம் யோ மஹத்தப: I
  பரமம் யோ மஹத் ப்ரஹ்ம பரமம் ய:*பராயணம் II 9
  பவித்ராணாம் பவித்ரம் யோ மங்களாநாம் ச மங்களம் I
  தைவதம் தேவதாநாஞ்ச பூதாநாம் யோsவ்யய:பிதா II 10
  யதஸ் ஸர்வாணி பூதாநி பவந்த்யாதி யகாகமே I
  யஸ்மிம்ஸ்ச ப்ரளயம் யாந்தி புநரேவ யுககஷயே II 11
  தஸ்ய லோக ப்ரதாநஸ்ய ஜகந்நாதஸ்ய பூபதே I
  விஷ்ணோர் நாம ஸஹஸ்ரம் மே ஸ்ருணு பாப பயாபஹம் II 12
  யாநி நாமாநி கௌணாநி விக்யாதாநி மஹாத்மந : !
  ருஷிபி பரிகீதாநி தாநி வகஷ்யாமி பூதயே !! 13
  ருஷிர் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரஸ்ய வேத வ்யாஸோ மஹாமுநி : !
  ச்சந்தோனுஷ்டுப் ததாதேவோ பகவாந் தேவகீ ஸுத: !! 14
  அம்ருதாம்ஸூத்பவோ பீஜம் ஸக்திர் தேவகநந்தந : !
  த்ரிஸாமா ஹ்ருதயம் தஸ்ய ஸாந்த்யர்த்தே விநியுஜ்யதே !! 15
  விஷ்ணும் ஜிஷ்ணும் மஹாவிஷ்ணும் ப்ரபவிஷ்ணும் மஹேஸ்ரம் !
  அநேக ரூப தைத்யாந்தம் நமாமி புருஷோத்தமம் !! 16
  அஸ்ய ஸீ விஷணோர் திவ்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோதர மஹா மந்த்ரஸ்ய !
  ஸீ வேத வ்யாஸோ பகவாந் ருஷி: !
  அநுஷ்டுப் ச்ச்ந்த:!
  ஸீ மஹா விஷ்ணு: பரமாத்மா ஸீமந் நாராயணோ தேவதா !
  அம்ருதாம்ஸுத்பவோ பாநுருதி பீஜம் !
  தேவகீ நந்தநஸ் ஸ்ரஷ்டேதி ஸக்தி :!
  உத்பவ: ஷோபணோ தேவ இதி பரமோ மந்த்ர: !
  ஸங்க்க ப்ருந் நந்தகி சக்ரீதி கீலகம் !
  ஸார்ங்க தந்வா கதாதர இத்யஸ்த்ரம் !
  ரதாங்கபாணி ரகோஷப்ய இதி நேத்ரம் !
  ஸாமகஸ் ஸாமேதி கவசம் !
  ஆநந்தம் பரப்ரஹ்மேதி யோநி: !
  ருதுஸ் ஸுதர்ஸந:கால இதி திக்பந்த:!
  ஸீ விஸ்வ ரூப இதி த்யாநம் !
  ஸீ மஹா விஷ்ணு ப்ரீயர்த்தே ஸீ ஸஹஸ்ரநாம பாராயணே விநியோக: !

  த்யாநம்
  ஷீரோதந்வத் பரதேஸே ஸுசிமணி விலஸத் ஸைகதே மௌக்திகாநாம்
  மாலா க்லுப்தா ஸநஸ்த்தஸ் ஸ்படிமமணி நிபைர் மௌக்திகைர் மண்டிதாங்க: !
  ஸுப்ரை ரப்ரை ரதப்ரை ருபரி விரசிதைர் முக்த பீயூஷ வர்ஷை:
  ஆநந்தீ ந: புநீயா தரிநளிந கதா ஸங்க்க பாணிர் முகுந்த: !! 1

  பூ:பாதௌ யஸ்ய நாபிர் வியதஸுர நிலஸ் சந்த்ர ஸூர்யௌ ச நேத்ரே
  ஸ்ரீகர்ணாவாஸாஸ் ஸிரோ த்யௌர் முகமபி தஹநோ யஸ்ய வாஸ்தேயமபதி : !
  அந்தஸத்தம் யஸ்ய விஸ்வம் ஸுரநர ககஹோ போகி கந்தர்வ தைத்யை :
  சித்ரம் ரம்ரம்யதே தம் த்ரிபுவந வபுஷம் விஷ்ணுமீஸம் நமாமி : !! 2

  ஸாந்தாகாரம் புஜதஸயநம் பத்மநாபம் ஸுரேஷம்
  விஸ்வாதாரம் ககநஸர்ருஸம் மேகவர்ணம் ஸு பாங்கம் !
  லகஷ்மீகாந்தம் கமலநயநம் யோகிஹ்ருத் த்யாநகம்யம்
  வந்தே விஷ்ணும் பவபயஹரம் ஸர்வலோகைக நாதம் !! 3
  மேக ஸ்யாமம் பீதகௌஸேயவாஸம்
  ஸீவத்ஸாங்கம் கௌஸ்துபோத்பாஸிதாங்கம் !
  புண்யோபேதம் புண்டரீகாய தாகஷ்ம்
  விஷ்ணும் வந்தே ஸர்வலோகைக நாதம் !! 4
  ஸ ஸங்க்க சக்ரம் ஸகரீட குண்டலம்
  ஸபீதவஸ்தரம் ஸரஸீருஹேகஷணம் !
  ஸஹார வகஷஸ் ஸ்த்தல ஸோபி கௌஸ்துபம்
  நமாமி விஷ்ணும் ஸிரஸா சதுர்புஜம் !! 5
  ச்சயாயாம் பாரிஜாதஸ்ய ஹேம ஸிம்ஹாஸநோபரி
  ஆஸிநமம்புத ஸ்யாமம் ஆயதாஷமலங்க்ருதம் !
  சந்த்ராநநம் சதுர்பாஹும் ஸீவத்ஸாங்கித கஷஸம்
  ருக்மிணி ஸதயபாமாப்யாம் ஸகிதம் க்ருஷ்ணமாஸ்ரயே !! 6


  ஓம்
  விஸ்வம் விஷ்ணுர் வஷட்காரோ புதபவ்ய பவத்ப்பரபு: !
  பூதக்ருத் பூதப்ரத் பாவோ பூதாத்மா பூதபாவந: !! 1
  பூதாத்மா பரமாதமா ச முக்தாநாம் பரமாகதி:
  அவ்யய: புருஷஸ் ஸாகஷி ஷேத்தரஜ்ஞோsகஷர ஏவ ச !! 2
  யோகோ யோகவிதாம் நேதா ப்ரதாந புருஷேஸவர:!
  நாரஸிம்ஹவபுஸ் ஸீமாந் கேஸவ:புருஷோத்தம:!! 3
  ஸர்வஸ் ஸர்வஸ் ஸிவஸ் ஸ்த்தாணுர் பூதாதிர் நிரவ்யய:!
  ஸம்பவோ பாவநோ பர்தா ப்ரபவ:பரபரீஸவர: !! 4
  ஸ்யம்பூ் ஸம்புராதித்ய பு்காராஷோ மஸ்வ:!
  அநாதிநிதநோ தாதா விதாதா தாதுருத்தம:!! 5
  அப்ரமேயோ ஹ்ருஷிகேஸ:பத்மநாபோsமரப்ரபு:!
  விஸ்வகர்மா மநுஸ் தவஷ்டா ஸத்தவிஷ்ட்டஸ் ஸ்த்தவிரோ த்ருவ:!! 6
  அக்ராஹ்யஸ் ஸாஸ்வத:க்ருஷ்ணோ லோகிதாகஷ:ப்ரதர்தந:!
  ப்ரபூதஸ் த்ரிக குத்தாம பவிதரம் மங்களம் பரம் !! 7
  ஈஸாந : ப்ராணத:ப்ராணோ ஜ்யேஷ்டஸ் ஸ்ரேஷ்ட்ட:ப்ரஜாதி:!
  ஹிரண்யகர்போ பூகர்போ மாதவோ மதுஸூதந: !! 8

  ஈஸ்வரோ விகரமீ தந்வீ மேதாவீ விக்ரம: க்ரம:!
  அநுத்தமோ துராதர்ஷ:க்ரதஜ்ஞ:கருதிராத்மவாந் !! 9
  ஸுரேஷ:ஸரணம் ஸர்ம விஸ்வரேதா : ப்ரஜாபவ:!
  அஹஸ் ஸம்வத்ஸரோ வ்யாள:ப்ரத்யயஸ் ஸரவதர்ஸந: !! 10
  அஜஸ் ஸர்வேஸ்வரஸ் ஸித்தஸ் ஸித்திஸ் ஸர்வாதிரச்யுத:!
  வ்ருஷாகபிரமேயாத்மா ஸர்வயோக விநிஸ் ஸ்ருத: !! 11
  வஸுர் வஸுமநாஸ் ஸத்யஸ் ஸமாத்மா ஸம்மிதஸ் ஸம:!
  அமோக:புண்டரீகாஷோ வ்ருஷகர்மா வ்ருஷாக்ருதி:!! 12
  ருத்ரோ பஹுஸிர் பப்ருர் விஸ்வயோநிஸ் ஸுசிஸர்வா:!
  அம்ருதஸ் ஸாஸ்தஸ் ஸ்த்தாணுர் வராரோஹோ மஹாதபா:!! 13
  ஸர்வகஸ் ஸர்வவித் பாநுர் விஷ்வக்ஸேநோ ஜநார்தந:!
  வேதோ வேதவிதவ்யங்கோ வேதாங்கோ வேதவித் கவி:!! 14
  லோகாத்யஷஸ் ஸுராதயஷோ தர்மாத்யஷ:கருதாக்ருத:!
  சதுராத்மா சதுர்வ்யூஹஸ் சதுர்த்ம்ஷ்ட்ரஸ் சதுர்புஜ:!! 15
  ப்ராஜிஷ்ணுர் போஜநம் போக்தா ஸஹிஷ்ணுர் ஜகதாதிஜ:!
  அநகோ விஜயோ ஜேதா விஸவயோநி:புநரவஸு:!! 16
  உபேந்த்ரோ வாமந:பராம்ஸுரமோகஸ் ஸுசிரூரஜித:!
  அதீந்த்ரஸ் ஸங்கரஹஸ் ஸர்கோ த்ருதாத்மா நியமோ யம:!! 17
  வேத்யோ வைதயஸ் ஸதாயோகீ வீரஹா மாதவோ மது:!
  அதீந்த்ரியோ மஹாமாயோ மஹாத்ஸாஹோ மஹாபல:!! 18
  மஹாபுத்திர் மஹாவீர்யோ மஹா ஸக்திர் மஹாத்யுதி:!
  அநிர்தேஸயவபுஸ் ஸீமாந் அமேயாத்மா மஹா்ரி த்ருத்:!! 19

  மஹேஸ்வாஸோ மஹீபர்தா ஸீிநிவாஸஸ் ஸதாம் கதி:!
  அநிருத்தஸ் ஸுராநந்தோ கோவிந்தோ கோவிதாம் பதி:!! 20
  மரீசிர் தமநோ ஹம்ஸஸ் ஸுபர்ணோ புஜகோத்தம:1
  ஹிரண்யநாபஸ் ஸுதபா: பத்பாநாப:ப்ரஜாபதி:!! 21
  அம்ருத்யுஸ் ஸ்வத்ருக் ஸிம்ஹஸ் ஸந்தாதா ஸநதிமாந்ஸத்திர:!
  அஜோ துர்மர்ஷணஸ் ஸாஸ்தா விஸருதாத்மா ஸுராரிஹா!! 22
  குருர் குருதமோ தாம ஸத்யஸ் ஸத்ய பராக்ரம:!
  நிமிஷோsநிமிஷஸ் ஸ்ரகவீ வாசஸ்பதி ருதாரதீ:!! 23
  அக்ரணீர் க்ராமணீஸ் ஸீமாந் ந்யாயோ நேதா ஸமீரண:!
  ஸஹஸ்ர மூர்தா விஸ்வாத்மா ஸஹஸ்ராகஷஸ் ஸஹஸ்ரபாத் !! 24
  ஆவர்தநோ நிவ்ருதாத்மா ஸம்வ்ருதஸ் ஸம்ப்ரமர்த்தந:!
  அஹஸ் ஸம்வர்தகோ வஹ்நி ரநிலோ தரணீதர:!! 25
  ஸுப்ரஸாத::ப்ரஸந்நாத்மா விஸ்வஸ்ருக் விஸ்வபுக் விபு:!
  ஸத்கர்தா ஸத்க்ருதஸ் ஸாதுர் ஜஹ்நுர் நாராயணோ நர:!! 26
  அஸங்க்யேயோsப்ரமேயாத்மா விஸிஷ்டஸ் ஸிஷ்டக்ருச்சுசி:!
  ஸித்தார்த்தஸ் ஸித்த ஸங்கல்பஸ் ஸித்திதஸ் ஸித்திஸாதந:!! 27
  வ்ருஷாஹி வ்ருஷபோ வி்ஷ்ணுர் வ்ருஷபர்வா வ்ருஷோதர:!
  வர்தநோ வர்தமாநஸ்ச விவிக்தஸ் ஸ்ருதி ஸாகர:!! 28
  ஸுபுஜோ துர்தரோ வாக்மீ மஹேந்த்ரோ வஸுதோ வஸு:!
  நைகரூபோ ப்ருஹத் ரூபஸ் ஸிபிவிஷ்ட: ப்ரகாஸந:!! 29

  ஓஜஸ் தேஜோ த்யுதிதர:ப்ரகாஸாத்மா ப்ரதாபந:!
  ருதத: ஸ்பஷ்டாகஷரோ மந்த்ரஸ் சந்த்ராமஸுர் பாஸ்கரத்யுதி:!! 30
  அம்ருதாம்ஸூத்பவோ பாநுஸ் ஸஸபிந்துஸ் ஸுரேஸ்வர:!
  ஒளஷதம் ஜகதஸ் ஸேதுஸ் ஸத்யதர்ம பராக்ரம:!! 31
  பூதபவ்ய பவநநாத: பவந பாவநோsநல:!
  காமஹா காமகருத் காந்த: காம:காமபரத: ப்ரபு:!! 32
  யுகாதிக்ருத் யகாவர்தோ நைகமாயோ மஹாஸந:!
  அத்ருஸ்யோ வ்யக்த ரூபஸ்ச ஸஹஸ்ரஜித நந்தஜித்!! 33
  இஷ்டோsவிஸிஷ்டஸ் ஸிஷ்டேஷ்டஸ் ஸிகண்டி நஹுஷோ வ்ருஷ:!
  க்ரோதஹா க்ரோதக்ருத் கர்தா விஸ்வபாஹுர் மஹீதர:!! 34
  அச்யத:ப்ரிதித:ப்ராண:ப்ராணதோ வாஸவாநுஜ:!
  அபாம் நிதிரதிஷ்ட்டாநமப்ரமத்த: ப்ரதிஷ்ட்டித:!! 35
  ஸ்கந்தஸ் ஸ்கந்ததோ துர்யோ வரதோ வாயு வாஹந:!
  வாஸுதேவோ ப்ருஹத்பாநு ராதிதேவ:புர்நதர:!! 36
  அஸோகஸ் தாரணஸ் தாரஸ் ஸூரஸ் ஸௌரிர் ஜநேஸ்வர:!
  அநுகூலஸ் ஸதாவரத: பத்மீ பமநிபேகஷண:!! 37
  பத்மநாபோsரவிந்தாகஷ:பதமகர்பஸ் ஸரிரப்ருத்!
  மஹர்த்திர் ருத்தோ வ்ருத்தாத்மா மஹாஷோ கருட த்வஜ:!! 38
  அதுலஸ் ஸரபோ பீமஸ் ஸமயஜ்ஞோ ஹவிர் ஹரி:!
  ஸர்வலகஷண லகஷண்யோ லகஷமீவாந் ஸமிதிஞ்ஜய:!! 39

  விகஷரோ ரோஹிதோ மார்கோ ஹேதுர் தாமோதரஸ் ஸஹ:!
  மஹீதரோ மஹாபாகோ வேகவாநமிதாஸந:!! 40
  உத்பவ:ஷோபணோ தேவஸ் ஸீகர்ப: பரமேஸ்வர:!
  கரணம் காரணம் கர்தா விகர்தா கஹநோகுஹ:!! 41
  வ்யவஸாயோ வ்வ்ஸ்த்தாநஸ் ஸம்ஸ்ததாநஸ் ஸ்த்தாநதோ த்ருவ:!
  பரர்த்தி: பரம ஸ்பஷ்டஸ் துஷ்ட: புஷ்டஸ் ஸுபேகஷண:!! 42
  ராமோ விராமோ விரதோ மார்கோ நேயோ நயோsய:!
  வீரஸ் ஸக்திமதாம் ஸ்ரேஷ்டோ தர்மோ தர்மவிநுத்தம:!! 43
  வைகுண்ட்ட:புருஷ:ப்ராண:ப்ராணத:ப்ரணம:ப்ரது:!
  ஹிரண்யகர்பஸ் ஸத்ருக்நோ வ்யாப்தோ வாயுரதோகஷஜ:!! 44
  ருதுஸ் ஸுதரஸந:கால:பரமேஷ்டீ பரிக்ரஹ:!
  உக்ரஸ் ஸம்வத்ஸரோ தக்ஷோ விஸ்ராமோ விஸ்வதக்ஷிண:!! 45
  விஸ்தாரஸ் ஸத்தாவரஸ் ஸ்த்தாணு:ப்ரமாணம் பீஜமவ்யயம்!
  அரத்தோsநர்த்தோ மஹாகோஸோ மஹாபோகோ மஹாதந:!! 46
  அநிர்வண்ணஸ் ஸ்ததவிஷ்ட்டோ பூர் தர்மயூபோ மஹாமக:!
  நக்ஷத்ர நேமிர் நக்ஷத்ரீ க்ஷம: க்ஷாமஸ் ஸமீஹந:!! 47
  யஞ்ஞ இஜ்யோ மஹேஜ்யஸ்ச க்ருதுஸ் ஸத்ரம் ஸதாம் கதி:!
  ஸர்வதர்ஸீ நிவ்ருதாத்மா ஸர்வஜ்ஞோ ஜ்ஞாந முத்தமம் !! 48
  ஸுவ்ரதஸ் ஸுமுகஸ் ஸூக்ஷமஸ் ஸுகோஷஸ் ஸுகதஸ் ஸுஹ்ருத் !
  மநோஹரோ ஜிதக்ரோதோ வீரபாஹுர் விதாரண: !! 49
  ஸ்வாபநஸ் ஸ்வ வஸோ வ்யாபீ நைகாத்மா நைக கர்மக்ருத்!
  வத்ஸரோ வத்ஸலோ வத்ஸி ரத்ந கர்போ தநேஸ்வர:!! 50
  தர்மகுப் தர்மக்ருத் தர்மி ஸதக்ஷர மஸத்கஷரம் !
  அவிஜ்ஞாதா ஸஹஸ்ராம்ஸுர் விதாதா க்ருத லக்ஷண:!! 51
  கபஸ்திநேமிஸ் ஸத்வஸ்த்தஸ் ஸிம்ஹோ பூதமஹேஸ்வர: !
  ஆதிதேவோ மஹாதேவோ தேவேஸோ தேவபருத் குரு:!! 52
  உத்தரோ கோபதிர் கோப்தா ஜ்ஞாநகம்ய: புராதந:!
  ஸரீரபூதப்ருத் போக்தா கபீந்த்ரோ பூரிதகஷிண: !! 53
  ஸோமோsம்ருதபஸ் ஸோம: புருஜித் புருஸத்தம:!
  விநயோ ஜயஸ் ஸத்யஸந்தோ தாஸார்ஹஸ் ஸாஸ்வதாம் பதி:!! 54
  ஜீவோ விநயிதா ஸாக்ஷி முகந்தோsமிதவிக்ரம: !
  அம்போநிதி ரநந்தாத்மா மஹோததிஸயோsந்தக :!! 55
  அஜோ மஹார்ஹஸ் ஸ்வாபாவ்யோ ஜிதாமித்ர:ப்ரமோதந: !
  ஆநந்தோ நந்தநோ நந்தஸ் ஸத்யதர்மா த்ரிவிக்ரம: !! 56
  மஹர்ஷி: கபிலாசார்ய: க்ருதஜ்ஞோ மேதிநீ பதி : !
  த்ரிபதஸ் த்ரிதஸாத்யக்ஷோ மஹா ஸ்ருஙக: க்ருதாந்தக்ருத் !! 57
  மஹாவராஹோ கோவிந்தஸ் ஸுஷேண: கநகாங்கதீ !
  குஹ்யோ கபீரோ கஹநோ குப்தஸ் சக்ர கதாதர: !! 58
  வேதாஸ் ஸ்வாங்கோsஜித்: க்ருஷ்ணோ த்ருடஸ் ஸங்கர்ஷணோsச்யுத:!
  வருணோ வாருணோ வ்ருக்ஷ: புஷ்கராக்ஷோ மஹாமநா: !! 59


  பகவாந் பகஹா நந்தீ வநமாலீ ஹலாயுத:!
  ஆதித்யோ ஜ்யோதிராதித்யஸ் ஸஹிஷ்ணுர் கதிஸத்தம:!! 60
  ஸுதந்வா க்கண்டபரஸுர் தாருணோ தத்ரவிண ப்ரத:!
  திவிஸ்ப்ருக் ஸர்வத்ருக் வ்யாஸோ வாசஸ்பதி ரயோநிஜ:!! 61
  த்ரிஸாமா ஸாமகஸ் ஸாம நிர்வாணம் பேஷஜம் பிஷக் !
  ஸந்ந்யாஸக்ருச்ச்சமஸ் ஸாந்தோ நிஷ்ட்டா ஸாந்தி:பராயணம் !! 62
  ஸுபாங்கஸ் ஸாந்திதஸ் ஸ்ரஷ்டா குமுத:குவலேூய:!
  கோஹிதோ கோபதிர் கோப்தா வருஷபாக்ஷோ வ்ருஷப்ரிய:!! 63
  அநிவர்தீ நிவ்ரதாத்மா ஸம்க்ஷேப்தா க்ஷேமக்ருச்ச்சிவ:!
  ஸீவத்ஸ வக்ஷாஸ் ஸீவாஸ் ஸீிபதிஸ் ஸீமதாம் வர:!! 64
  ஸீதஸ் ஸீஸஸ் ஸீநிவாஸஸ் ஸீநிதிஸ் ஸீவிபாவந: !
  ஸீதரஸ் ஸீகரஸ் ஸ்ரேயஸ் ஸீமாந் லோக தரயாஸ்ரய: !! 65
  ஸவக்ஷஸ் ஸவங்கஸ் ஸதநந்தோ நந்திர் ஜ்யோதிர் கணேஸ்வர: !
  விஜிதாத்மா விதேயாத்மா ஸத்கீர்த்திஸ் ச்சிந்ந ஸம்ஸய: !! 66
  உதீர்ணஸ் ஸர்வதஸ் சகஷ ரநீஸஸ் ஸாஸ்வதஸ் ஸ்த்திர: !
  பூஸயோ பூஷணோ பூதி ரஸோகஸ் ஸோக நாஸந: !! 67
  அர்சிஷ்மாநர்சித: கும்போ விஸுததாத்மா விஸோதந: !
  அநிருத்தோSப்ரதிரத:ப்ரத்யும்ோSமித விக்ரம: !! 68
  காலநேமிநிஹா ஸௌரிஸ் ஸூர் ஸ் ஸூர ஜநேஸ்வர: !
  த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகேஸ: கேஸவ:கேஸிஹா ஹரி: !! 69
  காமதேவ காமபால: காமீகாநத: க்ருதாகம: !
  அநிர்தேஸ்ய வபுர் விஷ்ணுர் வீரோSநந்தோ தநஞ்ஜய: !! 70
  ப்ரம்ண்யோ ப்ரஹ்மக்ருத் ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்ம விவர்தந: !
  ப்ரஹ்மவித் ப்ராஹ்மணோ ப்ரஹ்மீ பரஹ்மஜ்ஞோ ப்ராஹ்மண ப்ரிய: !! 71
  மஹாக்ரமோ மஹாகர்மா மஹாதேஜா மஹோரக: !
  மஹாக்ருதுர் மஹாயஜ்வா மஹா யஜ்ஞோ மஹாஹவி: !! 72
  ஸ்தவ்யஸ் ஸ்தவப்ரியஸ் ஸதோத்ரம் ஸ்துதஸ் ஸ்தோதா ரணப்ரிய: !
  பூரண: பூரயிதா புண்ய: புண்யகீரத்தி ரநாமய: !! 73
  மநோஜவஸ் தீர்த்தகரோ வஸுரேதா வஸுப்ரத: !
  வஸுப்ரதோ வாஸுதேவோ வஸுர் வஸுமநா ஹவி: !! 74
  ஸத்கதிஸ் ஸத்க்ருதிஸ் ஸத்தா ஸத்பூதிஸ் ஸத்பராயண: !
  ஸூரஸேநோ யது ஸ்ரேஷ்ட்டஸ் ஸநநிவாஸஸ் ஸுயாமுந: !! 75
  பூதாவாஸா வாஸுதேவஸ் ஸர்வாஸு நிலயோSநல: !
  தர்பஹா தர்பதோSத்ருப்தோ துர்தரோSதா பராஜித: !! 76
  விஸ்வமூர்த்திர் மஹாமூர்த்திர் தீப்த மூர்த்தி ரமூர்த்திமாந் !
  அநேக மூர்த்தி ரவ்யக்தஸ் ஸத மூர்த்திஸ் ஸதாநந: !! 77
  ஏகோ நைகஸ் ஸ வ: கிம் யத் தத் பதமநுத்தமம் !
  லோகபந்துர் லோகநாதோ மாதவோ பக்த வத்ஸல: !! 78
  ஸுவர்ண வர்ணோ ஹேமாங்கோ வராங்கஸ் சங்கநாங்கதீ !
  வீரஹா விஷமஸ் ஸூந்யோ க்ருதாஸீரசலஸ் சல: !! 79


  அமாநீ மாநதோ மாந்யோ லோக ஸ்வாமி த்ரிலோக த்ருத்!
  ஸுமேதா மேதஜோ தந்யஸ் ஸத்யமேதா தராதர: !! 80
  தேஜோ வ்ருஷோ த்யுதிதரஸ் ஸரவ ஸஸ்த்ரப்ருதாம் வர: !
  ப்ரக்ரஹோ நிக்ரஹோ வ்யக்ரோ நைகஸ்ருங்கோ கதாக்ரஜ:!! 81
  சதுர்மூர்த்திஸ் சதுர்பாஹுஸ் சதுர்வ்யூஹஸ் சதுர்கதி: !
  சதுராத்மா சதுர்பாவஸ் சதுர்வேத விதேகபாத் !! 82
  ஸமாவர்த்தோ நிவ்ருத்தாத்மா துர்ஜயோ துரதிக்ரம:!
  துர்லபோ துர்கமோ துர்கோ துராவாஸோ துராரிஹா :!! 83
  ஸுபாங்கோ லோக ஸாரங்கஸ் ஸுதந்துஸ் தந்துவர்தந: !
  இந்த்ர கர்மா மஹா கர்மா க்ருத கர்மா க்ருதாகம: !! 84
  உத்பவஸ் ஸுந்தரஸ் ஸுந்தோ ரத்ந நாபஸ் ஸுலோசந: !
  அர்கோ வாஜஸநிஸ் ஸ்ருங்கி ஜயந்தஸ் ஸர்வ விஜ்ஜயீ !! 85
  ஸுவர்ண பிந்து ரக்ஷோப்யஸ் ஸர்வ வாகீஸ்வரேஸ்வர:!
  மஹாஹ்ரதோ மஹாகர்தோ மஹாபூதோ மஹாநிதி: !! 86
  குமுத: குந்தர: குந்த: பரஜந்ய: பவநோSநில: !
  அம்ருதாஸோSம்ரத வபுஸ் ஸர்வஜ்ஞஸ் ஸர்வதோமுக: !! 87
  ஸுலபஸ் ஸுவ்ரதஸ் ஸித்தஸ் ஸத்ருஜித் ஸத்ரு தாபந:!
  ந்யக்ரோதோ தும்பரோSஸ்வத்தஸ் சாணூராந்த்ர நிஷூதந: !! 88
  ஸஹஸ்ரார்சிஸ் ஸப்த ஜிஹ்வஸ் ஸப்தைதாஸ் ஸப்த வாஹந: !
  அமுர்த்தி ரநகோSசிந்த்யோ பயக்ருத் பயநாஸந: !! 89

  அணுர் ப்ருஹத் க்ருஸஸ் ஸத்தூலோ குணப்ருந் நிர்குணோ மஹாந் !
  அத்ருதஸ் ஸ்வத்ருதஸ் ஸ்வாஸ்ய: ப்ராக்வம்ஸோ வம்ஸ வர்தந: !! 90
  பாரப்ருத் கதிதோ யோகீ யோகீ ஸஸ் ஸர்வ காமத:!
  ஆஸ்ரம ஸ்ரமண: க்ஷாமஸ் ஸுபர்ணோ வாயுவாஹந:!! 91
  தநுர்தரோ தநுர்வேதோ தண்டோ தமயிதாSதம:!
  அபராஜிதஸ் ஸர்வஸஹோ நியந்தா நியமோ யம:!! 92
  ஸத்வவாந் ஸாத்விகஸ் ஸத்யஸ் ஸத்யதர்ம பராயண:1
  அபிப்ராய: ப்ரியார்ஹோSர்ஹ: ப்ரியக்ருத் ப்ரீதிவர்தந:!! 93
  விஹாய ஸகதிர் ஜ்யோதிஸ் ஸுருசிர் ஹுதபுக் விபு:!
  ரவிர் விரோசநஸ் ஸூர்யஸ் ஸவிதா ரவிலோசந: !! 94
  அநந்த ஹுதபுக் போக்தா ஸுகதோ நைகதோSக்ரஜ: !
  அநிர்விண்ணஸ் ஸதாமர்ஷீ லோகாதிஷ்டநமத்புத: !! 95
  ஸநாத் ஸநாதந தம: கபில: கபிரவ்யய: !
  ஸ்வஸ்திதஸ் ஸ்வஸ்தி க்ருத் ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்திபுக் ஸ்வஸ்தி தக்ஷிண: !! 96
  அரௌத்ர: குண்டலீ சக்ரீ விக்ரம்யூர்ஜித ஸாஸந: !
  ஸப்தாதிக: ஸப்தஸஹஸ் ஸிஸிரஸ் ஸர்வரீகர: !! 97
  அக்ரூர: பேஸலோ தக்ஷோ தக்ஷிண: க்ஷமிணாம் வர: !
  வித்வத்தமோ வீதபய: புண்ய ஸ்ரவண கீர்தந: !! 98
  உத்தாரணோ துஷ்க்ருதிஹா புண்யோ துஸ் ஸ்வப்ந நாஸந: !
  வீரஹா ரக்ஷணஸ் ஸந்தோ ஜீவந: பர்யவஸ்த்தித: !! 99  அநந்த ரூபோSநந்த ஸீர் ஜிதமந்யுர் பயாபஹ: !
  சதுரஸ்ரோ கபீராத்மா விதிஸோ வ்யாதிஸோ திஸ: !! 100
  அநாதிர் பூர்புவோ லக்ஷ்மீஸ் ஸுவீரோ ருசிராங்கத: !
  ஜநநோ ஜந ஜந்மாதிர் பீமோ பீமபராக்ரம: !! 101
  ஆதார நிலயோ தாதா புஷ்பஹாஸ: ப்ரஜாகர: !
  ஊர்த்வகஸ் ஸத்பதாசார: ப்ராணத: ப்ரணவ: பண: !! 102
  ப்ரமாணம் ப்ராண நிலய: ப்ராணத்ருத் ப்ராண ஜீவந: !
  தத்த்வம் தத்த்வவிதேகாத்மா ஜந்ம ம்ருத்யு ஜராதிக: ! 103
  பூர்புவஸ் ஸ்வஸ்தருஸ்தாரஸ் ஸவிதா ப்ரபிதாமஹ: !
  யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர் யஜ்வா யஜ்ஞாங்கோ யஜ்ஞ வாஹந: !! 104
  யஜ்ஞப்ருத் யஜ்ஞ க்ருத் யஜ்ஞீ யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞ ஸாதந: !
  யஜஞாந்த க்ருத் யஜ்ஞ குஹ்யம் அந்ந மந்நாத ஏவ ச !! 105
  ஆத்ம யோநிஸ் ஸ்வயம் ஜாதோ வைகாநஸ் ஸாமகயந: !
  தேவகீ நந்தநஸ் ஸ்ரஷ்டா க்ஷிதீஸ:பாப நாஸந: !! 106
  ஸங்க்கப்ருந் நந்தகீ சக்ரீ ஸார்ங்க தந்வா கதாதர: !
  ரதாங்கபாணி ரக்ஷோப்யஸ் ஸர்வ ப்ரஹரணாயுத: !! 107
  ஸீ ஸர்வ ப்ரஹரணாயுத ஓம் நம இதி
  வநமாலீ கதீ ஸார்ங்கீ ஸங்க்கீ சக்ரீ ச நந்தகீ !
  ஸீமாந் நாரயணோ விஷ்ணுர் வாஸுதேவோSபிரகஷது !! 108
  (2 தரம் அநுஸந்திக்க வேண்டியது)
  ஸீ வாஸுதேவோSபிரக்ஷது ஓம் நம இதி !!

  பல ஸ்ருதி
  இதிதம் கீர்த்தி நீயஸ்ய கேஸவஸ்ய மஹாத்மந: !
  நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் திவ்யாநாம் அஸேஷேண ப்ரகீதிதம்!! 1
  ய இதம் ஸ்ருணயாத் நித்யம் யஸ்சாபி பரிகீர்தயேத் !
  நாஸுபம் ப்ராப்நுயாத் கிஞ்சித் ஸோSமுத்ரேஹ ச மாநவ: !! 2
  வேதாந்தகோ ப்ராஹ்மணஸ் ஸ்யாத் க்ஷத்ரியோ விஜயீ பவேத்!
  வைஸ்யோ தந ஸம்ருத்தஸ் ஸ்யாத் ஸூத்ரஸ் ஸுக மவாப்நுயாத் !! 3
  தர்மார்த்தீ ப்ராப்நுயாத் தர்மம் அர்த்தார்த்தீ சார்த்த மாப்நுயாத் !
  காமாநவாப்நுயாத் காமீ ப்ரஜார்த்தீ சாப்நுயாத் ப்ரஜா:!! 4
  பக்திமாந் யஸ் ஸதோத்தாய ஸுசிஸ் தக்கதமாநஸ:!
  ஸஹஸ்ரம் வாஸுதேவஸ்ய நாம்நாமேதத் ப்ரகீர்தயேத்!! 5
  யஸ: ப்ராப்நோதி விபுலம் ஜ்ஞாதி ப்ராதாந்யமேவ ச !
  அசலாம் ஸ்ரிய மாப்நோதி ஸ்ரேய:ப்ராபநோத் யநுத்தமம் !! 6
  ந பயம் க்வசிதாப்நோதி வீர்யம் தேஜஸ்ச விந்ததி !
  பவத்யரோகோ த்யதிமாந் பல ரூப குணாந்வித:!! 7
  ரோகார்தோ முச்யதே ரோகாத் பத்தோ முச்யேத பந்தநாத் !
  பயாந் முச்யேத பீதஸ்து முச்யேதாபந்ந ஆபத:!! 8
  துர்காண்யதிதரத்யாஸு புருஷ:புருஷோத்தமம் !
  ஸ்துவந் நாம ஸஹஸ்ரேண நித்யம் பக்தி ஸமந்வித! !! 9
  வாஸுதேவாஸ்ரயோ மர்த்யோ வாஸுதேவ பராயண: !
  ஸர்வ பாவ விஸுத்தாத்மா யாதி ப்ரஹ்ம ஸநாதநம் !! 10
  ந வாஸுதேவ பக்தாநாம் அஸுபம் வித்யதே க்வசித் !
  ஜந்ம ம்ருத்யு ஜரா வ்யாதி பயம் நைவோபஜாயதே !! 11
  இமம் ஸ்தவமதீயாநஸ் ஸ்ரத்தா பக்தி ஸமந்வித:!
  யுஜ்யேதாத்மா ஸுக க்ஷாந்தி ஸீத்ருதி ஸ்ம்ருதி கீர்திபி: !! 12
  ந க்ரோதோ ந ச மாத்ஸர்யம் ந லோபோ நாஸுபா மதி : !
  பவந்தி க்ருதபுண்யாநாம் பக்தாநாம் புருஷோத்தமே !! 13
  த்யெளஸ் ஸசந்த்ரார்க நக்ஷத்ரம் க்கம் திஸோ பூர்மஹோததி: !
  வாஸுதேவஸ்ய வீர்யேண வித்ருதாநி மஹாத்மந: !! 14
  ஸஸுராஸுர கந்தர்வம் ஸயக்ஷோரக ராகஷஸம் !
  ஜகத்வஸே வர்ததேதம் க்ருஷ்ணஸ்ய ஸசராசரம் !! 15
  இந்த்ரியாணி மநோ புத்திஸ் ஸத்வம் தேஜோ பலம் த்ருதி:!
  வாஸுதேவாத்மகாந்யாஹு: க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவ ச !! 16
  ஸர்வாகமாநாமாசார: ப்ரதமம் பரிகல்ப்யதே !
  ஆசார ப்ரதமோ தர்மோ தர்மஸ்ய ப்ரபு ரச்யுத: !! 17
  ருஷய: பிதரோ தேவா மஹாபூதாநி தாதவ: !
  ஜங்கமாஜங்கமம் சேதம் ஜகந் நாராயணோத்பவம் !! 18
  யோகோஜ்ஞாநம் ததா ஸாங்கயம் வித்யாஸ் ஸில்பாதி கர்ம ச !
  வேதாஸ் ஸாஸ்த்ராணி விஜ்ஞாநம் ஏதத் ஸர்வம் ஜநார்தநாத் !! 19
  ஏகோ விஷ்ணுர் மஹத்பூதம் ப்ருதக்பூதாந்யநேகஸ: !
  த்ரீந் லோகாந் வ்யாப்ய பூதாத்மா புங்க்தே விஸ்வபுகவ்யய:!! 20
  இமம் ஸ்தவம் பகவதோ விஷ்ணோர் வ்யாஸேந கீரத்திதம் !
  படேத்ய இச்சேத் புருஷஸ் ஸ்ரேய: ப்ராப்தும் ஸுகாநி ச !! 21
  விஸ்வேஸ்வர மஜம் தேவம் ஜகத: ப்ரபுமவ்யயம் !!
  பஜந்தி யே புஷ்கராக்ஷம் ந தே யாந்தி பராபவம் !! 22
  நதே யாந்தி பராபவம் ஓம் நம இதி !!
  அர்ஜுந உவாச -
  பத்ம பத்ர விஸாலாக்ஷ பத்பநாப ஸுரோத்தம !
  பக்தாநா மதரக்தாநாம் த்ராதா பவ ஜநார்தந !! 1
  ஸீ பகவாநுவாச -
  யோ மாம் நாம ஸஹஸ்ரேண ஸ்தோது மிச்சதி பாண்டவ !
  ஸோSஹமேகேந ஸ்லோகேந ஸ்துத ஏவ ந ஸம்ஸய:!! 2
  வ்யாஸ உவாச -
  வாஸநாத் வாஸுதேவஸ்ய வாஸிதம் தே ஜகத் த்ரயம் !
  ஸர்வபூத நிவாஸோSஸி வாஸுதேவ நமோSஸ்துதே !! 3
  ஸீ வாஸுதேவ நமோSஸ்து த ஓம் நம இதி !!
  பார்வத் யுவாச -
  கேநோபாயேந குநா விஷ்ணோர் நாம ஸஹஸ்ரகம் !
  பட்ட்யதே பண்டிதைர் நித்யம் ஸ்ரோதுமிச்சாம்யஹம் ப்ரபோ !! 4
  ஈஸ்வர உவாச-
  ஸீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மநோரமே !
  ஸஹஸ்ரநாமதத் துல்யம் ராரநாம வராநநே !! 5
  (2 தரம் அநுஸந்திக்க வேண்டியது)
  பரஹ்மோவாச-
  நமோSஸ்த்வநந்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயே ஸஹஸ்ர பாதாக்ஷி ஸிரோருபாஹவே !
  ஸஹஸ்ர நாம்நே புருஷாய ஸாஸ்வதே ஸஹஸ்ரகோடி யுகதாரிணே நம: !! 6
   
 3. AkhilaaSaras

  AkhilaaSaras Gold IL'ite

  Messages:
  1,514
  Likes Received:
  396
  Trophy Points:
  160
  Gender:
  Female
  Hi Saichitrai,

  Vishnu sahasranamam books are available in tamil too now a days. You can opt for hard copy better. Its available everywhere. Even cassettes are available. If not google for soft copy tamil version. Keep posting All the best!
   

Share This Page