Relay writing of Sri Lalitha Sahasranamam

Discussion in 'Pujas Prayers & Slokas' started by chkalyani, Jan 16, 2014.

 1. DrPreetha

  DrPreetha Gold IL'ite

  Messages:
  1,354
  Likes Received:
  253
  Trophy Points:
  158
  Gender:
  Female
  Kshetra-svarupa kshetreshi kshetrakshetragynapalini
  Kshaya-vrudhi vinirmukta kshetrapala smarchita 76

  Vijaya vimala vandya mandaru janavatsala

  Vagvadini vamakeshi vahni mandala vasini – 77

  Bhaktimatkalpalatika pashupasha vimochani

  Sanhruta sheshapashanda sadachara pravartika – 78
   
 2. Padmash

  Padmash Platinum IL'ite

  Messages:
  2,117
  Likes Received:
  519
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female

  tapatrayagni santapta saamahladana chandrika
  taruni tapasaradhya tanumadhya tamo-paha- 79

  chiti statapadalakshyardha chidekarasa rupini
  svatyanadalavibhuta bramhadyananda santatih- 80

  parapratyakchitirupa pashyanti paradevata
  madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika- 81
   
 3. golddreams

  golddreams New IL'ite

  Messages:
  4
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Gender:
  Female
  76. Kshetraswaroopa Kshetresi Ksehtra Kshetrajna Paalini
  Kshaya vrudhi vinirmukta, Kshetrapaala samarchita

  77. Vijaya Vimala Vandhya vandaaru jana vatsala
  Vagvaadini vamakesi Vahni mandala vaasini

  78. Bhaktimatkalpalatikaa, pasupaasha vimochani
  samhrutha seshapashandaa sadaachaara pravarthika

  79. taapatrayaagni santapta samaahlaadana chandrika
  taruni taapasaaraadhyaa tanu madhya tamopahaa

  80. Chitistatpada lakshyaardhaa chideka rasa roopini
  swaatmaananda lavi bhoota brahmadyaanada santatih

  81. Para pratyakchiti roopa pashyanthi para devataa
  Madhyamaa vaikhari roopa bhakta maanasa hamsikaa

  82. Kaameswara praana naadi krutajna kaamapoojitaa
  shringaara rasa sampoorna jayaa jaalandarasthitaa

  83. odyaana pita nilayaa bindu mandala vaasini
  rahoyaaga samaraadhya rahastharpana tarpitaa

  84. sadyah prasaadini viswasaakshini sakshivarjitha
  shadanga devataa yukata shaadgunya pari poojitaa
   
 4. Padmash

  Padmash Platinum IL'ite

  Messages:
  2,117
  Likes Received:
  519
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female

  Asyashrilalitha sahasranama stotras mahamantrasya, vashinyadi vagdevata
  Rushayah anushtup chandaha shree lalitha parmeshwari devata shrimadvagbhava
  Kutetibijam madhyakuteti shaktih shaktinyasam karanyasancha kuryat mama
  Shree lalitha parmeshwari prasada sidhyardhe jape viniyogah

  Dhyaana
  Sindhuraruna vigragam trinayanam manikyamaoli spharat
  Taranyaka sekharam smitamukhim aapinavakshoruham
  Panibhyam alipurnaratna chashakam raktotapalam bibhratim
  Saomyam ratna ghatasdha raktacharanam dhyayetaparamambikam

  Arunam karuna tarangitakshim
  Dhruta pashankusha pushpa banachapam
  Animadibhi ravrutam mayukhal
  Rahamityeya vibhavaye bhavanim
  Dhyayetpadmasanasdham vikasita
  Vadanam padmapatrayatkshim
  Hemabham pitavastram karakalita
  Lasadhemapadmam varangim
  Sarvalankaryuktam stata mabhyadam
  Bhaktanamram bhavani
  Shree vidyam shantamurtim sakala surantam
  Sarvasanpatpradadatrim
  Sakukkuma vilepana mallikachunbi kasturikam
  Samandahasu tekshenam sashrachapa papankusham
  Sheshajana mohini marunamalya bhshanbaram
  Japakusua bhasurm japavidhai smaredanbikam

  Shree-mata shree maha-ragyi shreematasinha-saneshwari
  Chidagni kunda-sambhuta deva-karya samudyata- 1

  Udyadabhani saha-srabha chatur-bahu saman-vita
  Raga-svarupa pasadhya krodha-karanku-shojvala- 2

  Mano-rupeksh kodanda panch tanmatra sayaka
  Nijaruna prabha-pura majabhramhanda mandala- 3

   
 5. shari2003

  shari2003 Silver IL'ite

  Messages:
  355
  Likes Received:
  241
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  Nityaklinna nirupama nirvana sukhadayini
  Nitya shodashika rupa shree kantardha sharirini - 85

  Prabhavati prabha rupa prasidha parameshari
  Mulaprakruti ravyakta vyaktavyakta svarupini – 86

  Vyapini vividhakara vidya vidya svarupini
  Mahakameshanayana kumudahlada kaomudi – 87
   
 6. padmaja909

  padmaja909 Platinum IL'ite

  Messages:
  846
  Likes Received:
  2,093
  Trophy Points:
  263
  Gender:
  Female
  88. bhaktahar tamobheda bhanu madbhanu santatihi
  shivadooti shivaradhya shivamoorti shivankari

  89. shivapriya shivapara shishtesta shista poojitha
  aprameya swaprakasha mano vachama gochara

  90. chichakthi schetana roopa jada shaktir jadatmika
  gayatri vyahruti sandhya dwija brunda nishemita
   
 7. Padmash

  Padmash Platinum IL'ite

  Messages:
  2,117
  Likes Received:
  519
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female

  Tatvasana tatvamaei panchakoshantrah sdhita
  Nisima mahima nitya-yaovana madashalini- 91

  Madha goornitha rakthakshi madha patala khandaboo
  Chandana drava dhigdhangi champeya kusuma priya- 92

  Kusala komalakara kuru kulla kuleshwari
  Kula kundalya kaula marga tatpara sevitha- 93


   
 8. Padmash

  Padmash Platinum IL'ite

  Messages:
  2,117
  Likes Received:
  519
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female
  kumaraganaadhabaa thushtipushtirmathirdhruthi
  shantiswasthimathee kantirnandinee vignanaashinee- 94

  tejovathee tronayanaa lolakshee kamaroopinee
  maalinee hamsinee maatha malayaachalavaasinee- 95

  sumukhee nalinee subruu shobhana suranaayika
  kaalakanti kaanthimathee kshobinee sookshmaroopinee- 96
   
 9. geevee68

  geevee68 Platinum IL'ite

  Messages:
  4,139
  Likes Received:
  566
  Trophy Points:
  233
  Gender:
  Female
  vajreswaree vaamadevi vayovasthaavivarjithaa
  siddheswaree siddhavidya siddhamata yasasvini 97

  vishuddhischakranilayaa rakhthavarna trilochanaa
  khatwangadipraharanaa vadanaikasamanvita 98

  paayasaannapriya pashuloka bhayankari
  amruthaadimahashakthi samvruthaa daakineeshwari- 99

   
 10. Padmash

  Padmash Platinum IL'ite

  Messages:
  2,117
  Likes Received:
  519
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female
  Anahatabjanilaya shyamabha vadanadvaya
  Dnshtrojvalakshamaladi dhra rudhira sansdhita- 100

  Kalaratradishaktyao-ghavruto snigdhao-dan priya
  Mahavirendra varada rakinyanba svarupini- 101

  Manipurabja nilaya vadanatray sanyuta
  Vajradikayudhopetadayaryadibhiravruta- 102
   

Share This Page