Morning prayer to Hanuman

Discussion in 'Pujas Prayers & Slokas' started by maltibb, Dec 5, 2010.

 1. srividya19

  srividya19 Bronze IL'ite

  Messages:
  888
  Likes Received:
  19
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
   
 2. akhilaven

  akhilaven Bronze IL'ite

  Messages:
  152
  Likes Received:
  10
  Trophy Points:
  33
  Gender:
  Female
  Om Shri hanumathe namaha
  Om Shri hanumathe namaha
  Om Shri hanumathe namaha
  Om Shri hanumathe namaha
  Om Shri hanumathe namaha
  Om Shri hanumathe namaha
  Om Shri hanumathe namaha
  Om Shri hanumathe namaha
  Om Shri hanumathe namaha
  Om Shri hanumathe namaha
  Om Shri hanumathe namaha
  Om Shri hanumathe namaha
  Om Shri hanumathe namaha
  Om Shri hanumathe namaha
  Om Shri hanumathe namaha
  Om Shri hanumathe namaha
  Om Shri hanumathe namaha
   
 3. nandinimithun

  nandinimithun Finest Post Winner

  Messages:
  916
  Likes Received:
  3,372
  Trophy Points:
  295
  Gender:
  Female
  Anjaneya mathi padalananam
  Kanchanadri kamaneeya vigraham
  Parijatha taramoola vasinam
  Bhavayami bhavamanandanam
  Yatra yatra raghunada keertanam
  Tatra tatra krutha masta kanchanam
  Bhaspavaari paripoorna lochanam
  Marutheem mamatha raksha antakam.
   
 4. LadyCaptain

  LadyCaptain Silver IL'ite

  Messages:
  39
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Female
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
  Om Anjaneyaya Namaha
   
 5. nandinimithun

  nandinimithun Finest Post Winner

  Messages:
  916
  Likes Received:
  3,372
  Trophy Points:
  295
  Gender:
  Female
 6. srividya19

  srividya19 Bronze IL'ite

  Messages:
  888
  Likes Received:
  19
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Om shri hanumathe namaha
  Om shri hanumathe namaha
  Om shri hanumathe namaha
  Om shri hanumathe namaha
  Om shri hanumathe namaha
  Om shri hanumathe namaha
  Om shri hanumathe namaha
  Om shri hanumathe namaha
  Om shri hanumathe namaha
  Om shri hanumathe namaha
  Om shri hanumathe namaha
  Om shri hanumathe namaha
  Om shri hanumathe namaha
  Om shri hanumathe namaha
  Om shri hanumathe namaha
  Om shri hanumathe namaha
  Om shri hanumathe namaha
  Om shri hanumathe namaha
  Om shri hanumathe namaha
  Om shri hanumathe namaha
  Om shri hanumathe namaha
   
 7. venlax

  venlax Silver IL'ite

  Messages:
  221
  Likes Received:
  168
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  Due to Navaratri eve failed to share so many things.Nine days of festivity & inflow of guests & our going to visit Kolus of others, various beautiful gifts it is really a wonderful time.Let the Goddesses Durga,Lakshmi,Saraswathi bless all !
  Utta Kandam :
  Bharatvaajaabi Nishevana Ram !
  Bharathaprana Priyakara Ram !
  Sakethapuri Booshana Ram !
  Sakalasweeya Samanatha Ram !
  Rathnalasath Peetastitha Ram!
  Paatabishe Kalangrutha Ram!
  Parthiva Kula Sammanitha Ram !
  Vibishanarpitha Rangaha Ram!
  Keesakulaa Nukrahakara Ram!
  Sakalajeeva Samrashaka Ram !

  Bharatvaajaabi Nishevana Ram !
  Bharathaprana Priyakara Ram !
  Sakethapuri Booshana Ram !
  Sakalasweeya Samanatha Ram !
  Rathnalasath Peetastitha Ram!
  Paatabishe Kalangrutha Ram!
  Parthiva Kula Sammanitha Ram !
  Vibishanarpitha Rangaha Ram!
  Keesakulaa Nukrahakara Ram!
  Sakalajeeva Samrashaka Ram !

  Bharatvaajaabi Nishevana Ram !
  Bharathaprana Priyakara Ram !
  Sakethapuri Booshana Ram !
  Sakalasweeya Samanatha Ram !
  Rathnalasath Peetastitha Ram!
  Paatabishe Kalangrutha Ram!
  Parthiva Kula Sammanitha Ram !
  Vibishanarpitha Rangaha Ram!
  Keesakulaa Nukrahakara Ram!
  Sakalajeeva Samrashaka Ram !

  Bharatvaajaabi Nishevana Ram !
  Bharathaprana Priyakara Ram !
  Sakethapuri Booshana Ram !
  Sakalasweeya Samanatha Ram !
  Rathnalasath Peetastitha Ram!
  Paatabishe Kalangrutha Ram!
  Parthiva Kula Sammanitha Ram !
  Vibishanarpitha Rangaha Ram!
  Keesakulaa Nukrahakara Ram!
  Sakalajeeva Samrashaka Ram !

  Bharatvaajaabi Nishevana Ram !
  Bharathaprana Priyakara Ram !
  Sakethapuri Booshana Ram !
  Sakalasweeya Samanatha Ram !
  Rathnalasath Peetastitha Ram!
  Paatabishe Kalangrutha Ram!
  Parthiva Kula Sammanitha Ram !
  Vibishanarpitha Rangaha Ram!
  Keesakulaa Nukrahakara Ram!
  Sakalajeeva Samrashaka Ram !

  Bharatvaajaabi Nishevana Ram !
  Bharathaprana Priyakara Ram !
  Sakethapuri Booshana Ram !
  Sakalasweeya Samanatha Ram !
  Rathnalasath Peetastitha Ram!
  Paatabishe Kalangrutha Ram!
  Parthiva Kula Sammanitha Ram !
  Vibishanarpitha Rangaha Ram!
  Keesakulaa Nukrahakara Ram!
  Sakalajeeva Samrashaka Ram !

  Bharatvaajaabi Nishevana Ram !
  Bharathaprana Priyakara Ram !
  Sakethapuri Booshana Ram !
  Sakalasweeya Samanatha Ram !
  Rathnalasath Peetastitha Ram!
  Paatabishe Kalangrutha Ram!
  Parthiva Kula Sammanitha Ram !
  Vibishanarpitha Rangaha Ram!
  Keesakulaa Nukrahakara Ram!
  Sakalajeeva Samrashaka Ram !
  "The woods are lovely ,dark & deep but i have promises to keep & miles to go before i sleep"
   
 8. srividya19

  srividya19 Bronze IL'ite

  Messages:
  888
  Likes Received:
  19
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
   
 9. srividya19

  srividya19 Bronze IL'ite

  Messages:
  888
  Likes Received:
  19
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
   
 10. venlax

  venlax Silver IL'ite

  Messages:
  221
  Likes Received:
  168
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  Utta Kandam :

  Samastha Lokaadharaga Ram !
  Aaakadha Muthigana Samsthutha Ram !
  Vichrutha Dasakandothbava Ram !
  Sitalinga Nirvrutha Ram!
  Neethi Surashitha Janapatha Ram!
  Vibhina Thyajitha Janagaja Ram!
  Karitha Lavanaasuravatha Ram!
  Swargatha Sambuka Samsthuna Ram!
  Swathanaya Kuchalava Nanditha Ram!
  Ashvametha Krathu Dishitha Ram!

  Samastha Lokaadharaga Ram !
  Aaakadha Muthigana Samsthutha Ram !
  Vichrutha Dasakandothbava Ram !
  Sitalinga Nirvrutha Ram!
  Neethi Surashitha Janapatha Ram!
  Vibhina Thyajitha Janagaja Ram!
  Karitha Lavanaasuravatha Ram!
  Swargatha Sambuka Samsthuna Ram!
  Swathanaya Kuchalava Nanditha Ram!
  Ashvametha Krathu Dishitha Ram!

  Samastha Lokaadharaga Ram !
  Aaakadha Muthigana Samsthutha Ram !
  Vichrutha Dasakandothbava Ram !
  Sitalinga Nirvrutha Ram!
  Neethi Surashitha Janapatha Ram!
  Vibhina Thyajitha Janagaja Ram!
  Karitha Lavanaasuravatha Ram!
  Swargatha Sambuka Samsthuna Ram!
  Swathanaya Kuchalava Nanditha Ram!
  Ashvametha Krathu Dishitha Ram!

  Samastha Lokaadharaga Ram !
  Aaakadha Muthigana Samsthutha Ram !
  Vichrutha Dasakandothbava Ram !
  Sitalinga Nirvrutha Ram!
  Neethi Surashitha Janapatha Ram!
  Vibhina Thyajitha Janagaja Ram!
  Karitha Lavanaasuravatha Ram!
  Swargatha Sambuka Samsthuna Ram!
  Swathanaya Kuchalava Nanditha Ram!
  Ashvametha Krathu Dishitha Ram!

  Samastha Lokaadharaga Ram !
  Aaakadha Muthigana Samsthutha Ram !
  Vichrutha Dasakandothbava Ram !
  Sitalinga Nirvrutha Ram!
  Neethi Surashitha Janapatha Ram!
  Vibhina Thyajitha Janagaja Ram!
  Karitha Lavanaasuravatha Ram!
  Swargatha Sambuka Samsthuna Ram!
  Swathanaya Kuchalava Nanditha Ram!
  Ashvametha Krathu Dishitha Ram!

  Samastha Lokaadharaga Ram !
  Aaakadha Muthigana Samsthutha Ram !
  Vichrutha Dasakandothbava Ram !
  Sitalinga Nirvrutha Ram!
  Neethi Surashitha Janapatha Ram!
  Vibhina Thyajitha Janagaja Ram!
  Karitha Lavanaasuravatha Ram!
  Swargatha Sambuka Samsthuna Ram!
  Swathanaya Kuchalava Nanditha Ram!
  Ashvametha Krathu Dishitha Ram!

  Samastha Lokaadharaga Ram !
  Aaakadha Muthigana Samsthutha Ram !
  Vichrutha Dasakandothbava Ram !
  Sitalinga Nirvrutha Ram!
  Neethi Surashitha Janapatha Ram!
  Vibhina Thyajitha Janagaja Ram!
  Karitha Lavanaasuravatha Ram!
  Swargatha Sambuka Samsthuna Ram!
  Swathanaya Kuchalava Nanditha Ram!
  Ashvametha Krathu Dishitha Ram!
  "The woods are lovely ,dark & deep but i have promises to keep & miles to go before i sleep "
   

Share This Page