Longevity of Life Partner and Kids

Discussion in 'Pujas Prayers & Slokas' started by malaswami, Feb 16, 2012.

 1. malaswami

  malaswami Platinum IL'ite

  Messages:
  1,805
  Likes Received:
  679
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female
  ஆதிசங்கரர் அருளிய ஸுப்ரஹ்மண்ய புஜங்கம்

  ஸதா பாலரூபாபி விக்னாத்ரிஹந்த்ரீ
  மஹாதந்தி வக்த்ராபி பஞ்சாஸ்யமான்யா
  விதீந்த்ராதிம்ருக்யா கணேசாபிதாமே
  விதத்தாம் ச்ரியம் காபி கல்யாண மூர்த்தி - 1

  ந ஜானாமி சப்தம் ந ஜானாமி சார்த்தம்
  ந ஜானாமி பத்யம் ந ஜானாமி கத்யம்
  சிதேகா ஷடாஸ்யா ஹ்ருதி த்யோததே மே
  முகாந்நிஸ்ஸரந்தே கிரஸ்சாபி சித்ரம் - 2

  மயூராதிரூடம் மஹாவாக்ய கூடம்
  மனோஹாரிதேஹம் மஹத்சித்த கேஹம்
  மஹீதேவதேவம் மஹாவேத பாவம்
  மஹாதேவ பாலம் பஜே லோகபா லம் - 3

  யதா ஸந்நிதானம் கதாமானவா மே
  பவாம் போதிபாரம் கதாஸ்தே ததைவ
  இதி வ்யஞ்ஜயன் ஸிந்து தீரேய ஆஸ்தே
  தமீடே பவித்ரம் பராசக்தி புத்ரம் - 4

  யதாப்தேஸ்தரங்கா லயம் யாந்தி துங்கா
  ததைவாபத ஸந்நிதெள ஸேவதாம் மே
  இதீவோர்மிபங்தீர் ந்ருணாம் தர்சயந்தம்
  ஸதா பாவயே ஹ்ருத்ஸரோஜே குஹம் தம் - 5

  கிரெள மந்நிவாஸே நரா யேஸ்தி ரூடா
  ததா பர்வதே ராஜதே தேஸ்தி ரூடா
  இதீவ ப்ருவன் கந்தசைலாதி ரூடா
  ஸதேவோ முதேமே ஸதா ஷண்முகோஸ்து - 6

  மஹாம்போதி தீரே மஹாபாபசோரே
  முனீந்த்ரானுகூலே ஸுகந்தாக்யசைலே
  குஹாயாம் வஸந்தம் ஸ்வபாஸா லஸந்தம்
  ஜனார்திம் ஹரந்தம் ச்ரயாமோ குஹம்தம் - 7

  லஸத்ஸ்வர்ணகேஹே ந்ருணாம் காமதோஹே
  ஸுமஸ்தோம ஸஞ்ச்சன்ன மாணிக்ய மஞ்சே
  ஸமுத்யஸ் ஸஹஸ்ரார்க துல்ய ப்ரகாசம்
  ஸதாபாவயே கார்த்திகேயம் சுரேசம் - 8

  ரணத்தம்ஸகே மஞ்சுளேத்யந்த சோணே
  மனோஹாரி லாவண்ய பீயூஷபூர்ணே
  மனஷ்ஷட்பதோ மே பவக்லேசதப்த
  ஸதா மோததாம் ஸ்கந்த தே பாதபத்மே - 9

  ஸுவர்ணாபதிவ்யாம்பரைர் பாஸமானாம்
  க்வணத்கிங்கிணீ மேகலா சோபமானாம்
  லஸத்தேம பட்டேன வித்யோதமானாம்
  கடிம் பாவயே ஸ்கந்த தே தீப்ய மானாம் - 10
   
  Loading...

 2. malaswami

  malaswami Platinum IL'ite

  Messages:
  1,805
  Likes Received:
  679
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female
  புளிந்தேச கன்யாக நாபோக துங்க
  ஸ்தனாலிங்க நாஸக்த காச்மீரராகம்
  நமஸ்யாம்யஹம் தாரகாரே தவோர
  ஸ்வபக்தாவனே ஸர்வதா ஸானுராகம் - 11

  விதெளக்லுப்த தண்டான் ஸ்வலீலாத்ருதாண்டான்
  நிரஸ்தே பசுண்டான் த்விஷத்காலதண்டான்
  ஹதேந்த்ராரிஷண்டான் ஜகத்ராண செளண்டான்
  ஸதாதே ப்ரசண்டான் ச்ரயே பாஹுதண்டான் - 12

  ஸதா சாரதா ஷண்ம்ருகாங்கா யதி ஸ்யு
  ஸமுத்யந்த ஏவ ஸ்திதாச்சேத் ஸமந்தாத்
  ஸதா பூர்ணபிம்பா கலங்கைஸ்ச ஹீனா
  ததா த்வன்முகானாம் ப்ருவே ஸ்கந்த ஸாம்யம் - 13

  ஸ்புரன் மந்தஹாஸை ஸஹம்ஸானி சஞ்சத்
  கடாக்ஷரவலீப்ருங்க ஸங்கோ ஜ்வலானி
  ஸுதாஸ்யந்தி பிம்பா தராணீச ஸூனோ
  தவாலோகயே ஷண்முகாம் போரு ஹாணி - 14

  விசாலேஷு கர்ணாந்த தீர்க்கேஷ் வஜஸ்ரம்
  தயாஸ்யந்திஷு த்வாதசஸ் வீக்ஷணேஷு
  மயீஷத் கடாக்ஷ ஸக்ருத் பாதித ஸ்சேத்
  பவேத்தே தயாசீல கா நாமஹானி - 15

  ஸுதாங்கோத் பவோ மேஸி ஜீவேதி ஷட்தா
  ஜபன்மந்த்ரமீசோ முதா ஜிக்ரதே யான்
  ஜகத்பாரப்ருத்யோ ஜகந்நாத தேப்ய
  கிர£டோஜ்வலேப்யோ நமோ மஸ்தகேப்ய - 16

  ஸ்புரத்ரத் ன கேயூரஹாராபிராம ..
  ஸ்சலத் குண்டல ச்ரூலஸத் கண்டபாக
  கடெள பீதவாஸா கரே சாருசக்தி
  புரஸ்தான் மமாஸ்தாம் புராரேஸ் தனூஜ - 17

  இஹாயாஹி வத்ஸேதி ஹஸ்தான் ப்ரஸார்யா
  ஹவயத்யாதராச் சங்கரே மாதுரங்காத்
  ஸமுத்பத்ய தாதம் ச்ரயந்தம் குமாரம்
  ஹராஸ்லிஷ்டகாத்ரம் பஜே பாலமூர்த்திம் - 18

  குமாரேச ஸூனோ குஹ ஸ்கந்த ஸேனா
  பதே சக்தி பாணே மயூரா திரூட
  புளிந்தாத்மஜாகாந்த பக்தார்த்தி ஹாரின்
  ப்ரபோ தாரகாரே ஸதா ரக்ஷமாம் த்வம் - 19

  ப்ரசாந்தேந்த்ரியே நஷ்டஸம்க்ஞே விசேஷ்டே
  கபோத்காரி வக்த்ரே பயோத்கம்பி காத்ரே
  ப்ரயாணோன்முகே மய்யநாதே ததானீம்
  த்ருதம் மே தயாளோ பவாக்ரே குஹத்வம் - 20
   
 3. malaswami

  malaswami Platinum IL'ite

  Messages:
  1,805
  Likes Received:
  679
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female
  க்ருதாந்தஸ்ய தூதேஷு சண்டேஷுகோபா
  த்தஹச்சின்தி பிந்தீதி மாம் தர்ஜயத்ஸு
  மயூரம் ஸமாருஹ்ய மா¨பரிதி த்வம்
  புர சக்திபாணிர் மமாயாஹி சீக்ரம் - 21

  ப்ரணம்யா ஸக்ருத் பாதயோஸ்தே பதித்வா
  ப்ரஸாத்ய ப்ரபோ ப்ரார்த்தயேனேக வாரம்
  நவக்தும் க்ஷமோஹம் ததானீம் க்ருபாப்தே
  நகார்யாந்தகாலே மனாகப்யுபேக்ஷர - 22

  ஸஹஸ்ராண்ட போக்தா த்வயா ஸூரநாமா
  ஹதஸ்தாரக ஸிம்ஹவக்த்ரச்ச தைத்ய
  மமாந்தர் ஹ்ருதிஸ்தம் மன க்லேசமேகம்
  ந ஹம்ஸி ப்ரபோ கிம் கரோமி க்வயாமி - 23

  அஹம் ஸர்வதா துக்கபாரா வஸந்நோ
  பவான் தீனபந்து ஸ்த்வதன்யம் நயாசே
  பவத்பக்தி ரோதம் ஸதா க்லுப்த பாதம்
  மமாதிம் த்ருதம் நாசயோமா ஸுதத்வம் - 24

  அபஸ்மார குஷ்ட க்ஷயார்ச ப்ரமேஹ
  ஜ்வரோன்மாத குல்மாதிரோஹான் மஹாந்த
  பிசாசாஸ்ச ஸர்வே பவத் பத்ர பூதிம்
  விலோக்ய க்ஷணாத் தார காரே த்ரவந்தே - 25
   
 4. shashiv

  shashiv Gold IL'ite

  Messages:
  2,293
  Likes Received:
  458
  Trophy Points:
  158
  Gender:
  Female
  Dear malaswami,

  Can you provide in English...


  Thank you
  Shanti
   
 5. malaswami

  malaswami Platinum IL'ite

  Messages:
  1,805
  Likes Received:
  679
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female
  த்ருசி ஸ்கந்த மூர்த்தி ச்ருதெள ஸ்கந்தகீர்த்தி
  முகே மே பவித்ரம் ஸதா தச்சரித்ரம்
  கரே தஸ்ய க்ருத்யம் வபுஸ்தஸ்ய ப்ருத்யம்
  குஹே ஸந்து லீனா மமாசேஷ பாவா - 26

  முனீனா முதாஹோ ந்ருணாம் பக்தி பாஜா
  மபீஷ்டப்ரதா ஸந்தி ஸர்வத்ர தேவா
  ந்ருணாமந்த்ய ஜாநாமபி ஸ்வார்த்ததானே
  குஹாத்தைவமன்யம் நஜானே நஜானே - 27

  களத்ரம் ஸுதா பந்துவர்க பசுர்வா
  நரோவாத நாரீக்ருஹே யே மதீயா
  யஜந்தோ நமந்த ஸ்துவந்தோ பவந்தம்
  ஸ்மரன் தஸ்ச்ச தே ஸந்து ஸர்வே குமார - 28

  ம்ருகா பக்ஷிணோ தம்சகாயே சதுஷ்டா
  ததா வ்யாதயோ பாதகா யே மதங்கே
  பவச்சக்தி தீக்ஷ்ணாக்ர பின்னா ஸுதூரே
  விநச்யந்து தே சூர்ணித க்ரெளஞ்ச சைல - 29

  ஜநித்ரீபிதாச ஸ்வபுத்ரா பராதம்
  ஸஹேதே ந கிம் தேவசேனாதி நாத
  அஹம் சாதிபாலோ பவான் லோக தாத
  க்ஷமஸ்வாபராதம் ஸமஸ்தம் மஹேச - 30
   
 6. malaswami

  malaswami Platinum IL'ite

  Messages:
  1,805
  Likes Received:
  679
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female
  நம கேகினே சக்தயே சாபி துப்யம்
  நமச்சாக துப்யம் நம குக்குடாய
  நம ஸிந்தவே ஸிந்து தேசாய துப்யம்
  புன ஸ்கந்த மூர்த்தே நமஸ்தே நமோஸ்து - 31

  ஜயாநந்த பூமன் ஜயாபார தாமன்
  ஜயாமோக கீர்த்தே ஜயாநந்த மூர்த்தே
  ஜயாநந்த ஸிந்தோ ஜயாசேஷபந்தோ
  ஜயத்வம் ஸதாமுக்திதானேசஸூனோ - 32

  புஜங்காக்யவ்ருத்தேன க்லுப்தம் ஸ்தவம் ய
  படேத் பக்தியுக்தோ குஹம் ஸம்ப்ரணம்ய
  ஸபுத்ரான் களத்ரம் தனம் தீர்கமாயுர்
  லபேத் ஸ்கந்தஸாயுஜ்யமந்தே நரஸ்ஸ. - 33

  Subramanya Bujangam Samaptham...

  As per the last stanza, those who read this bakthi and devotion, will have their life partner and their kids a prolonged life and will be blessed with wealth and prosperity.

  Thanks and Regards
  Malathi Swaminathan
   
 7. aarta

  aarta Silver IL'ite

  Messages:
  404
  Likes Received:
  58
  Trophy Points:
  68
  Gender:
  Female
  Dear sir, plz be merciful on non-tamilians also.
  Warm Regrads
  Aarta
   
 8. malaswami

  malaswami Platinum IL'ite

  Messages:
  1,805
  Likes Received:
  679
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female
  Sure.....

  But am poor in translation you know.....
  hope somebody whoz well versed in translation can help in posting English version...

  Regards to all
   
 9. sreemanavaneeth

  sreemanavaneeth Gold IL'ite

  Messages:
  735
  Likes Received:
  356
  Trophy Points:
  140
  Gender:
  Female
  Dear mam,

  tks for sharing this holy post to this site.
   
 10. malaswami

  malaswami Platinum IL'ite

  Messages:
  1,805
  Likes Received:
  679
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female
  Thanks for your comments... You are welcome :)

   

Share This Page