1. Download your Copy of 100 Yummy Diwali Recipes Today!
  Dismiss Notice

Chitti Chitkalu...

Discussion in 'Andhra Pradesh' started by lalith123, Nov 18, 2008.

 1. madhumathi1974

  madhumathi1974 Bronze IL'ite

  Messages:
  309
  Likes Received:
  2
  Trophy Points:
  25
  Gender:
  Female
  HI sreerishaa,


  Thank u very much for your tips, they r vey usefull for us.keep posting more information regarding various gynec problems tooo.


  bye n takecare,
  madhu.
   
 2. lalith123

  lalith123 Senior IL'ite

  Messages:
  338
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  Firstly Thnx madhumati for having a look at my tips..
  ya sure madhumati..
  Actually I am posting the solutions for beauty and small health issues where they can resolved at home itself.. that is why this thread is called " Chitti Chitkalu".. if u know telugu it means "small solutions which can be done at home".. i dont really know if there are any such solutions like dat for gynaec. i suggest it is better to goto a gyneacologist even for any small prob coz we can take risk with those kinda probs.. i think u wud agree..
  But since u asked if i come across some simple solutions for simple probs then i will for sure post..
   
 3. lalith123

  lalith123 Senior IL'ite

  Messages:
  338
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  Now in Telugu - vantinti chitlaku

  [SIZE=+2] DÖýÁFy¸R¶VÌÁV N][xqsVòLiÛÉÁ[ N]¬sõ ¿yÍØxmnsWÈÁVgS DLi²T¶, N][}qsªyLji¬s ¾»½gRi G²T¶öLi¿Á[xqsVòLiÉØLiVV. ª«sVVNRPVä ÀdÁµR¶V»R½W, ˳Ü[LRiV©«s G²R¶VxqsVò©«sõÈýÁV NRPîýÏÁ®ªsLiÊÁ²T¶ ¬dsLRiV NSlLi[è ÊÁµR¶VÌÁV, DÖýÁFy¸R¶V©«sV ª«sVVLiµR¶V lLiLi²R¶V ÊÁµôR¶ÌÁVgS N][zqs, NS}qs=xmso ¬dsîýÏÁ gji®©sõÍÜ[ ©y©«s®ªs[zqs, A »R½LRiVªy»R½ N][}qsò, NRPîÏÁ§þ ª«sVLi²R¶ª«so.[/SIZE] <center> [SIZE=+2]***[/SIZE] </center> [SIZE=+2] [/SIZE]
  [SIZE=+2] ª«sLiÈÁNRPLiÍÜ[ NSLRiLi FsNRPV䪫sLiVVLiµy? @®ªsWø BªyîÏÁ A¸R¶V©«s»][ ¼½ÛÉýÁ[, @¬s FsLi»R½ª«sWú»R½Li Ëص³R¶xms²R¶µôR¶V. N]µôj¶gS ÈÁª«sWÉÜ[LRixqsLi zmsLi²T¶ NRPÖÁ|ms¸R¶VùLi²T¶. FsNRPV䪫sLiVV©«s NSLRiLi »R½gæjiF¡»R½VLiµj¶.[/SIZE]
  <center> [SIZE=+2] [/SIZE]
  [SIZE=+2] ***[/SIZE] </center> [SIZE=+2] |ms©y¬sNTP µ][aRPÌÁV @LiÈÁVNRPVF¡»R½V©yõ¸R¶W? |ms©«sLi%dsVµR¶ N]¬sõ DxmsöVNRPîÏÁ§þ ®ªs[zqs ®ªs[²T¶Â¿Á[zqs, A DxmsöV»][ INRPryLji »R½V²T¶ÀÁ A\|ms©«s ©«sW®©sLSzqs µ][aRPÌÁV ®ªs[¸R¶VLi²T¶. @LiÈÁVN][NRPVLi²y xmsoª«so*ÍýØ ª«s¿Á[èryòLiVV.[/SIZE]

  <center> [SIZE=+2]***[/SIZE] </center> [SIZE=+2] %sVNUP=ÍÜ[ %sV©«sxmsxmsöV zmsLi²T¶ ¿Á[¸R¶WÖÁ= ª«sÀÁè©«sxmsöV²R¶V %sVNUP= ®ªs[®²¶NTPä zmsLi²T¶ xqsLjigS ©«sÌÁgRiNRP ª«sV©«sNRPV AÉÓÁLSµR¶V. N]Li¿ÁLi H£qsªyÈÁL`i A LRiVÊÁV÷»R½V©«sõ zmsLi²T¶ÍÜ[ ¿RÁÌýÁLi²T¶. ¿RÁNRPägS ª«sVXµR¶Vª«sogS ©«sÖÁgji zmsLi²T¶ ¿RÁNRPägS AÉÓÁª«sxqsVòLiµj¶.[/SIZE]

  <center> [SIZE=+2]***[/SIZE] </center> [SIZE=+2] N][²T¶gRiV²ýR¶©«sV ú|msxtsQL`i NRPVNRPäL`iÍÜ[ D²T¶NTP}qsò, \|ms|msLiNRPV D²T¶NTP©«s ÍÜ[xmsÖÁ gRiV²ïR¶VNRPV @LiÈÁVN][NRPVLi²y ¾»½[ÖÁgæS ª«s¿Á[èxqsVòLiµj¶.[/SIZE]
   
 4. lalith123

  lalith123 Senior IL'ite

  Messages:
  338
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  [SIZE=+2]NRPWLRiÍÜ[ DxmsöV FsNRPV䪫s xms²T¶F¡LiVVLiµj¶. BxmsöV®²¶ÍØLS ˳ÏÁgRiª«sLi»R½V²y @¬s »R½ÌÁxmsÈíÁVNRPV©yõLS? @NRPäLRiÛÍÁ[µR¶V. ®ªsLiÈÁ®©s[ J ÊÁLigSîصR¶VLixms©«sV HµyLRiV ª«sVVNRPäÌÁVgSN][zqs, NRPWLRiÍÜ[®ªs[zqs NRPÖÁzms, N]Li¿ÁLi ¬dsLRiVF¡zqs F~LiVVù%dsVµR¶ DLi¿RÁLi²T¶. A DxmsöV©«sV µR¶VLixmsª«sVVNRPäÌÁV {msÛÍÁ[èxqsVNRPVLiÉØLiVV. @%s ¼d½zqs, %dsVLRiV %dsV NRPWLRi ª«s²ïT¶Li¿RÁVN][ª«s¿RÁVè.[/SIZE]
  <center> [SIZE=+2] ***[/SIZE] </center> [SIZE=+2] xqsÍز`¶ÌÁÍÜ[ Dxms¹¸¶WgjiLi¿Á[ ANRPVxms¿RÁè¬s µ][xqsNS¸R¶VÌÁV IN][äryLji ¿yÍØ Â¿Á[µR¶VgS ª«soLiÉØLiVV. A ¿Á[µR¶V »R½gæjiLi¿Á[LiµR¶VNRPV xqsVÌÁ˳ÏÁª«sWLæRiLi ª«soLiµj¶. »]²T¶ª«sV\®ªsxmso ª«sVVLiµR¶VgS N][zqs, \|ms ª«sVVNRPä©«sV @ÍØlgi[ª«soLiÀÁ gRiVLiú²R¶LigS LRiVµôR¶Li²T¶. N][zqs©«s ˳ØgRiLi ©«sVLi²T¶ ¾»½ÌýÁ¬s ©«sVLRiVgRiV ÊÁ¸R¶VÈÁNRPV ª«s¿Á[èxqsVòLiµj¶. A ©«sVLRiVgRiV»][ ËØÛÉÁ[, ¿Á[µR¶V¬s¿Á[è xmsµyLôðRiLi NRPW²y ª«sW¸R¶VLi @LiVVF¡»R½VLiµj¶.[/SIZE] <center> [SIZE=+2] ***[/SIZE]
  </center> [SIZE=+2] FyÌÁV FsNRPV䪫s}qsxmso ¬sÌÁVª«sª«soLi²R¶ÈÁLi ÛÍÁ[µR¶V. ª«sV©«sZNP[®ªsW úzmnsÇÞÛÍÁ[µR¶V FsÍØgRiËØ÷ @¬s ¬dsLRixqsxms²T¶F¡¸R¶WLRiV. xmsÀÁèFyÌÁÍÜ[ J ÉÔÁ xqsWö©«sV xmsLi¿RÁµyLRi ®ªs[zqs ª«sVLRigRiÛËÁÈíÁLi²T¶. ª«sWª«sVWÌÁVNRPLiÛÉÁ[ FsNRPV䪫s}qsxmso FyÌÁV %sLjigjiF¡NRPVLi²y ¬sÌÁª«s ª«soLiÉØLiVV.[/SIZE]
   
 5. lalith123

  lalith123 Senior IL'ite

  Messages:
  338
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  [SIZE=+2]B»R½ò²T¶ ª«sxqsVòª«soÌÁV ®ªsVLRiVxmsoF¡LiVV NRPîØ%s{¤¦¦¦©«sLigS NRP¬szmsxqsVò©yõ¸R¶W? ÊÁLigSîصR¶VLixmsÌÁ©«sV D²T¶NTPLiÀÁ©«s ¬dsÉÓÁ¬s FyLRiËÜ[¸R¶VNRPVLi²y, A ¬dsÉÓÁÍÜ[ B»R½ò²T¶ ª«sxqsVòª«soÌÁ©«sV »][%sV¿RÁW²R¶Li²T¶, FsÍØ ®ªsVLRiVryò¹¸¶W![/SIZE]

  <center> [SIZE=+2]* * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] ÕÁ¸R¶VùLi ú²R¶ª«sVVøÍÜ[ xmsoLRiVgRiVÌÁV, úxms¼½L][ÇÁÙ @%s GLRiÛÍÁ[NRP |msµôR¶ ÀÁNRPVä @LiVVF¡LiVVLiµj¶ @©«sVNRPVLiÈÁV©yõLS! INRP ÀÁ©«sõ ®ªs[FyNRPV ú²R¶ª«sVVøÍÜ[ ÕÁ¸R¶VùLiF¡}qsª«sVVLiµR¶V ª«soLiÀÁ, A\|ms©«s ÕÁ¸R¶VùLi»][ ¬sLixmsLi²T¶. xmsoLRiVgRiVÌÁV xmsÈíÁª«so.[/SIZE]

  <center> [SIZE=+2] * * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] gSù£qs ÊÁLRiõL`iÌÁV ª«sVWxqsVNRPVF¡ª«s²R¶Li, »R½VxmsöVxmsÈíÁ²R¶Li xqsª«sV}qsù ª«sVLji, úxms¼½»][ÇÁÚ ª«sLi®²¶[xmsµyLôðSÌÁV F~Ligji, ÛÍÁ[µy, ªy®²¶[ ¬dsîÏÁ§þ »R½gjiÖÁ BÍØ NSª«s²R¶Li ryµ³yLRißáLi. ª«sLiÈÁ @Li»y xmspLRiòLiVVF¡¸R¶WNRP »R½²T¶gRiV²ïR¶»][ ÊÁLRiõL`iÌÁ%dsVµR¶ xms²T¶©«s xmsµyLôðSÌÁ¬dsõ »R½V²T¶ÀÁ »R½²T¶ ALRigS®©s[ ÀÁ©«sõ gRiV²ïR¶ NTPLRixqs©y¸R¶VÌÁVÍÜ[ ª«sVVLiÀÁ A ÊÁLRiõL`iÌÁV »R½V²T¶}qsò FsxmsöÉÓÁNUP N]»R½ògS ª«soLiÉØLiVV.[/SIZE]
  <center> [SIZE=+2]* * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] zmsLi²T¶ª«sLiÈÁÌÁV ¿Á[}qsLiµR¶VNRPV xmsLi¿RÁµyLRi FyNRPLi xmsÈíÁª«sÌÁzqsª«s}qsò A FyNRPLiÍÜ[ ª«sV©«sNRPV NRP¬söLi¿RÁ¬s ª«sVVLjiNTP ª«soLiÈÁVLiµj¶. N]µôj¶gS FyÌÁV A FyNRPLiÍÜ[ F¡zqs ¿RÁW²R¶Li²T¶. ª«sVVLjiNTP ©«sÌýÁ¬s ¾»½ÈíÁVÍØ \|msNTP ¾»½[ÖÁF¡»R½VLiµj¶. gRiLjiÈÁ»][ ¼d½}qs¸R¶VLi²T¶.[/SIZE]
  <center> [SIZE=+2]* * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] BLiÉýÜ[ xms¿RÁèîÏÁ§þ ÇزU¶ÌÁÍÜ[ |msÉíÓÁ©«s N]µôj¶L][ÇÁÙÌÁZNP[ ÊÁWÇÁÙ xmsÛÉíÁ[xqsVò©yõ¹¸¶[V%sVÉÓÁ ¿ÁFyø @¬s ª«sVµ³R¶©«sxms²R¶V»R½V©yõLS? C µR¶Fny BÍØ Â¿Á[zqs ¿RÁW²R¶Li²T¶. ÇزU¶¬s ËØgS NRP²T¶gji FsLi²R¶ÍÜ[ ALRiÛËÁÉíÓÁ ÍÜ[xmsÌÁ F~²T¶gRiV²ïR¶»][ ËØgS »R½V²T¶ÀÁ, N]Li¿ÁLi ©«sW®©s ®ªs[²T¶Â¿Á[zqs aRPVú˳ÏÁ\®ªsV©«s gRiV²ïR¶©«sV A ©«sW®©sÍÜ[ ª«sVVLiÀÁ, ÇزU¶ ÍÜ[xmsÌÁ @Li»y »R½V²R¶ª«sLi²T¶. A \|ms©«s xms¿RÁèîýÏÁ©«sV ÇزU¶ÌÁÍÜ[ ¬sLizms¾»½[ ÊÁWÇÁÙxmsÈíÁª«so.[/SIZE]
   
 6. lalith123

  lalith123 Senior IL'ite

  Messages:
  338
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  [SIZE=+2] NSÖÁxmnýsª«sL`iNRPV xmsoLRiVgRiVÌÁ ÛËÁ²R¶µR¶ |¤¦¦¦¿RÁVè. ª«sVVNRPäÌÁVN][zqs ®ªs[²T¶¬dsîýÏÁÍÜ[ 2 ¬sª«sVVuyÌÁVLiÀÁ¾»½[, xmsoLRiVgRiVÌÁV ¿RÁÀÁè \|msNTP ¾»½[ÖÁF¡»yLiVV. ÛÍÁ[µy gji®©sõ ¬dsÉÓÁÍÜ[ N]Li¿ÁLi ®ªs®©sgRiL`i©«sV NRPÖÁzms ª«sVVNRPäÌÁ©«sV ®ªs[zqs©y xmsoLRiVgRiVÌÁV \|msNTP ª«s¿Á[èryòLiVV.[/SIZE] [SIZE=+2] * * * *[/SIZE]
  [SIZE=+2] Ëܵôj¶LiNRPÌÁ Ëص³R¶ xms²R¶ÛÍÁ[NRPVLi²y D©yõLiËØÊÁW, @LiVV¾»½[ ªyÉÓÁ¬s ¿RÁLi}msLiµR¶VNRPV ÇÁÛÍýÁ[ xmsµyLôðSÌÁª«sÌÁ©«s ª«sV©«sNRPV GµR¶LiVV©y ¥¦¦¦¬s ÇÁLRiVgRiV»R½VLi®µ¶[®ªsW @¬s @©«sVª«sW©«sLi. @LiVV¾»½[ @ÍØLiÉÓÁ ªyLjiNTP C ÀÁÉØä xms¬s¿Á[xqsVòLiµj¶. xqs©«sõ¬s ª«sVW»R½ª«so©«sõ {qsry ÍÜ[xmsÌÁ GµR¶LiVV©y Çت±sV©«sV LSzqs ª«sLiÈÁgRiµj¶ÍÜ[ J ª«sVWÌÁËÜ[©«sVÍÜ[ ª«soLi¿RÁLi²T¶. úF~µôR¶V©«s ÛÍÁ[¿Á[xqsLjiNTP Ëܵôj¶LiNRPÌÁV A ËÜ[©«sVÍÜ[ *dsVNRPV ÀÁNRPVä»yLiVV. A ËÜ[©«sVNRPV ª«sVW»R½ ÕÁgjiLiÀÁ FylLi[¸R¶VLi²T¶. ª«sLiÈÁgRiµj¶ ª«sVWÌÁÍýÜ[ DxmsöV ÇÁÖýÁ©y Ëܵôj¶LiNRPÌÁV ÀdÁª«sVÌÁV, ¿Á[LRiª«so.[/SIZE]
  [SIZE=+2]* * * *[/SIZE]
  [SIZE=+2] ¬sª«sVøNS¸R¶VÌÁV úzmnsÇÞÍÜ[ ª«soLiÀÁ ¬sÌÁVª«s|msÛÉíÁ[NRP©yõ ªyÉÓÁ¬s INRP Fyú»R½ÍÜ[ N]Li¿ÁLi ¿RÁÌýÁ¬s ¬dsLRiVF¡zqs µyÀÁª«soLiÀÁ¾»½[ ª«s²R¶ÖÁF¡ª«so. @LiVV¾»½[ Fyú»R½ÍÜ[¬s ¬dsLRiV ª«sWú»R½Li úxms¼½L][ÇÁÚ ª«sWLRiVxqsWò ª«soLi²yÖÁ.[/SIZE]
  [SIZE=+2]* * * *[/SIZE]
  [SIZE=+2] @LRiÉÓÁNS¸R¶VÌÁVgS¬ds, ª«sLiNS¸R¶VÌÁVgS¬ds, N][zqs©«s NS}qs=xmsÉÓÁNTP LRiLigRiV ©«sÌÁVxmsoNTP ¼½Ljigji NRPxqsLRiVgS ª«sWLRiV»yLiVV. @LiVV¾»½[, N][zqs©«s ®ªsLiÈÁ®©s[ N]Li¿ÁLi ª«sVÑêÁgRi NRPÖÁzms©«s ¬dsÉÓÁÍÜ[®ªs[zqs ª«soLiÀÁ¾»½[, ª«sVVNRPäÌÁV @ÍØ NSNRPVLi²y ª«soLiÉØLiVV.[/SIZE]
  [SIZE=+2] * * * *[/SIZE]
  [SIZE=+2] ÊÁLigSîصR¶VLixmsÌÁV FsNRPV䪫s NSÌÁLi ¬sÌÁVª«s ª«soLiÀÁ¾»½[ @*s ®ªsV»R½òÊÁ²T¶F¡»yLiVV. ª«sLi²R¶VNRPV®©s[ ª«sVVLiµR¶V @LôðRigRiLiÈÁ}qsxmso ªyÉÓÁ¬s H£qs ªyÈÁL`iÍÜ[ ª«soLiÀÁ¾»½[, @*s gRiÉíÓÁxms²T¶, N][xqsVNRPV®©s[LiµR¶VNRPV @©«sVª«sogSª«soLiÉØLiVV.[/SIZE]
   
 7. lalith123

  lalith123 Senior IL'ite

  Messages:
  338
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  [SIZE=+2]@ÌýÁLi, ®ªsÌýÁVÖýÁ ª«sVVµôR¶©«sV FsNRPV䪫sgS NRPWLRiÌÁÍÜ[ ªy²R¶VNRPV®©s[ªyLRiV úxms¼½L][ÇÁÚ ©«sWLRiVNRPV®©s[ BÊÁ÷Liµj¶ ÛÍÁ[NRPVLi²y ªyLS¬sNTP xqsLjixms²y IZNP[ryLji lLiLi²R¶V ª«sLi»R½VÌÁ @ÍýجsNTP INRPª«sLi»R½V ®ªsÌýÁVÖýÁlLi[NRPÌÁV ®ªs[zqs, ª«sVVµôR¶gS ©«sWLji FýyzqísN`P ËØùg`iÍÜ[ ª«soLiÀÁ úzmnsÇÞÍÜ[ µy¿RÁVNRPVLiÛÉÁ[, FsLi»][ xqsª«sV¸R¶VLi, úaRPª«sV Aµy @ª«so»R½VLiµj¶.[/SIZE]
  [SIZE=+2] * * * *[/SIZE]
  [SIZE=+2] ryµ³yLRißáLigS ª«sV©«sLi NRPWLRigS¸R¶VÌÁV ª«sVVNRPäÌÁVgS N][zqs, @LiµR¶VÍÜ[ ¬dsLRiVF¡zqs, F~LiVVù%dsVµR¶ |msÉíÓÁ D²R¶NRPÛËÁ²R¶V»R½VLiÉت«sVV, @LiµR¶Vª«sÌÁ©«s ª«sV©«sLi FsLi»][ BLiµ³R¶©«sLi ©«sxtísQF¡»yª«sVV. @ÍØNSNRP, Fyú»R½ÍÜ[ ª«sVVLiµR¶V ¬dsÉÓÁ¬s ®ªs[²T¶Â¿Á[zqs, ËØgS ®ªs[®²¶NSäNRP, ÀÁÉÓÁZNP²R¶V DxmsöV®ªs[zqs NRPÖÁzms, A\|ms©«s NRPWLRigS¸R¶VÌÁ ª«sVVNRPäÌÁV®ªs[}qsò @%s ¾»½[ÖÁNRPgS, »R½*LRigS D²R¶VNRPV»yLiVV. %sÈÁ%sV©«sVÌÁV NRPW²y ©«sxtísQLiNSª«so.[/SIZE]
  [SIZE=+2] * * * *[/SIZE]
  [SIZE=+2] NSùÛËÁ[ÑÁ, NSÖdÁxmnýsª«sL`i ª«sLiÉÓÁ NRPWLRigS¸R¶VÌÁÍÜ[, ª«sV©«sNRPV NRPLiÉÓÁNTP NRP¬szmsLi¿Á[%s, NRP¬szmsLi¿RÁ¬s%s úNTPª«sVVÌÁV Fs©¯[õ ª«soLiÉØLiVV. N]Li¿ÁLi ¬dsÉÓÁÍÜ[ ®ªs®©sgRiL`i gS¬ds, DxmsöVgS¬ds NRPÖÁzms, NRPLjigjiLiÀÁ, @LiµR¶VÍÜ[ B%s »R½Ljigji©«s ª«sVVNRPäÌÁV ®ªs[zqs J Fyª«sogRiLiÈÁ ª«soLiÀÁ¾»½[ úNTPª«sVVÌÁVÛÍÁ[¬s NRPWLRigS¸R¶V ª«sVVNRPäÌÁV ª«sV©«sNRPV ÌÁÕ³ÁryòLiVV.[/SIZE]
  [SIZE=+2] * * * *[/SIZE]
  [SIZE=+2] ¿RÁÌýÁ¬s ¬dsÉÓÁÍÜ[ lLiLi²R¶V ¿ÁLi¿yÌÁ DxmsöV®ªs[zqs N]ÊÁ÷Lji ÀÁxmsöÌÁ©«sV @LiµR¶VÍÜ[ DLiÀÁ¾»½[ Fy²R¶VNSª«so. BÍØ L][ÇÁÚ ¬dsLRiV ª«sWLRiVxqsWò xmsµj¶ xmsµj¶}¤¦¦¦©«sV L][ÇÁÙÌÁª«sLRiNRPW ¿Á²T¶F¡NRPVLi²y N]ÊÁ÷Lji¬s µy¸R¶Vª«s¿RÁVè©«sV.[/SIZE]
  [SIZE=+2] * * * *[/SIZE]
  [SIZE=+2] |msLRiVgRiV »][²R¶VN][NRPVLi²y ¬dsîýÏÁ§ ¬dsîÏÁ§þgS ª«soLiÉÜ[Liµj¶. GLi ¿Á¸R¶WùÍÜ[? @©«sVNRPV®©s[ªyLRiV C ÀÁÉØä úxms¹¸¶WgjiLiÀÁ ¿RÁW²R¶Li²T¶. J |msµôR¶gji®©sõÍÜ[ ¬dsLRiVF¡zqs ®ªs[²T¶Â¿Á[zqs, »][²R¶VN][¬s |msLRiVgRiVª«so©«sõ gji®©sõ©«sV A ®ªs[²T¶¬dsÉÓÁ ª«sVµ³R¶ù©«s ª«soLiÀÁ, ¬dsîÏÁþ©«sV ª«sVLRigRiÛËÁÈíÁLi²T¶. A \|ms©«s |msLRiVgRiV ¿RÁNRPägS gRi²ïR¶NRPÉíÓÁF¡»R½VLiµj¶.[/SIZE]
   
 8. lalith123

  lalith123 Senior IL'ite

  Messages:
  338
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  [SIZE=+2] N][²T¶ª«sWLixqsLi, L]¸R¶VùÌÁV xqsx¤¦¦¦ÇÁLigS ¬ds¿RÁV ªyxqs©«s ª«soLiÉØLiVV. ª«sLi®²¶[ª«sVVLiµR¶V %dsÉÓÁ¬s N]Li¿ÁLi xmsxqsVxmso úªyzqs úxmsNRPä©«s ª«soLiÀÁ, A\|ms©«s ª«sLi²T¶¾»½[ @úzms¸R¶V\®ªsV©«s ªyxqs©«s F¡»R½VLiµj¶.[/SIZE]

  [SIZE=+2] ***[/SIZE]
  [SIZE=+2] A®ªsýVÉÞ N][xqsLi gRiV²ïR¶V gjiÌÁN]ÉíÓÁ©«sxmsöV²R¶V @LiµR¶VÍÜ[ ÀÁ©«sõ xqsWö©±s aRP©«sgRizmsLi²T¶®ªs[zqs NRPÖÁzms ¿RÁW²R¶Li²T¶. A®ªsýVÉÞ ¿RÁNRPägS F~LigRiV»R½VLiµj¶.[/SIZE] <center> [SIZE=+2] ***[/SIZE] </center> [SIZE=+2] BLiÉýÜ[ úzmnsÇÞÛÍÁ[¬s ªyLRiV xmsÀÁè%sVLRixmsNS¸R¶VÌÁ©«sV ªyLS¬sNTP \|msgS G ª«sWú»R½Li ¿Á²T¶F¡NRPVLi²y ª«soLi¿Á[ J ÀÁÉØä DLiµj¶. aRPVú˳ÏÁª«sVLiVV©«s gSÇÁÙ {qsryÍÜ[ %sVLRixmsNS¸R¶VÖÁõ »R½²T¶ÛÍÁ[NRPVLi²y »R½V²T¶ÀÁ®ªs[zqs, @LiµR¶VÍÜ[ J ÛÉÁ[ÊÁVÍÞ xqsWö©±s xmsxqsVxmso F~²T¶¬s ¿RÁÖýÁ ª«sVW»R½ ÕÁgjiLi¿RÁLi²T¶. ªyLRiLi @LiVV©y %sVLRixmsNS¸R¶VÌÁV G ª«sWú»R½Li ¿Á²T¶F¡ª«so.[/SIZE] <center> [SIZE=+2] ***[/SIZE] </center> [SIZE=+2] g][µ³R¶Vª«sVzmsLi²T¶, aRP©«sgRizmsLi²T¶, ÕÁ¸R¶VùxmsozmsLi²T¶ ¬sÌÁ*ª«soLi¿yª«sVLiÛÉÁ[ ¿yÌÁV xmsoLRiVgRiVÌÁV xmsÛÉíÁ[ryòLiVV. @LiVV¾»½[, J ª«sVLiÀÁ gRiV²ïR¶ª«sVVNRPäÍÜ[ J ÛÉÁ[ÊÁVÍÞ xqsWö©±s DxmsöV®ªs[zqs, ª«sVWÈÁÍØ NRPÉíÓÁ, zmsLi²T¶ª«so©«sõ ²R¶ËØ÷ÍÜ[ ®ªs[¸R¶VLi²T¶. xmsoLRiVgRiVÌÁV xmsÈíÁª«so ª«sVLji.[/SIZE] <center> [SIZE=+2]***[/SIZE] </center> [SIZE=+2] FýyzqísN`P ÉÓÁ©±sÍÜ[ N]Li»R½ ª«s©«sxqsö¼½ @²R¶VgRiV©«s %sVgjiÖÁF¡LiVV ¼d½}qsLiµR¶VNRPV LSNRP BÊÁ÷Liµj¶ |ms²R¶V»R½VLiÛÉÁ[, ËØgS ª«sVLjilgi[ ¬dsÉÓÁ¬s A ²R¶ËØ÷ÍÜ[ F¡¸R¶VLi²T¶. ª«s©«sxqsö¼½ @Li»y NRPLjigji ¬dsÉÓÁ\|msNTP ª«s¿Á[èxqsVòLiµj¶. ¬dsLRiV ¿RÁÍýØLSNRP ª«s©«sxqsö¼½ ¬dsÉÓÁ\|ms©«s ¾»½ÈíÁVÍØ NRP²R¶V»R½VLiµj¶. %dsVLRiV ¾»½[ÖÁNRPgS ¼d½xqsVNRPV¬s ªy²R¶VN][ª«s¿RÁVè.[/SIZE]
   
 9. lalith123

  lalith123 Senior IL'ite

  Messages:
  338
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  [SIZE=+2]NSxqsò ©«sW®©sÍÜ[ N]Li¿ÁLi DxmsöV©«sV NRPÖÁzms, ª«sVLRiÌÁV ÕÁgRiVxqsVNRPVF¡LiVV©«s ÇزU¶ ª«sVW»R½ÌÁNRPV xmsÉíÓÁ}qsò, NS}qs=xmsÉÓÁNTP ª«sVW»R½ÌÁV ¾»½[ÖÁNRPgS ¼½LRiVgRiV»R½Wª«s¿Á[èryòLiVV.[/SIZE]
  <center> [SIZE=+2]* * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] ª«sLiÉÓÁLiÉýÜ[ ªy®²¶[ ¿yNRPVNRPV »R½VxmsöVxms²T¶¾»½[, DÖýÁFy¸R¶VLRixqsLi LSzqs NS}qs=xmso ©y©«s¬sÀÁè gRiV²ïR¶»][ aRPVú˳ÏÁLigS »R½V²R¶ª«sLi²T¶. »R½VxmsöV ª«sVÈÁVª«sW¸R¶VLi @ª«so»R½VLiµj¶.[/SIZE] <center> [SIZE=+2] [/SIZE]
  [SIZE=+2]* * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] µ][ZaPÌÁV F¡zqs©«sxmsöV²R¶V @%s xqsLjigS LSNRP BÊÁ÷Liµj¶ |ms²R¶V»R½V©«sõxmsöV²R¶V N]¬sõ ÛËÁLi²R¶NS¸R¶VÌÁ©«sV ®ªsV»R½ògS ©«sWLji @LiµR¶VÍÜ[ NRPÖÁzms¾»½[, µ][ZaPÌÁV ËØgS ª«sryòLiVV. zmsLi²T¶ AÉÓÁª«sxqsVòLiµj¶.[/SIZE]
  <center> [SIZE=+2] * * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] ªy©yNSÌÁLiÍÜ[ ÇزU¶ÌÁÍÜ[, {qsryÌÁÍÜ[¬s DxmsöV ¿Áª«sVøNRPV gRi²ïR¶NRPÛÉíÁ[xqsVòLiµj¶. C BÊÁ÷Liµj¶ »]ÌÁgSÌÁLiÛÉÁ[, ËýØÉÓÁLig`i }msxmsLRiV ª«sVVNRPä©«sV A ÇزU¶»] ª«soLi¿RÁLi²T¶. DxmsöV »yÇØgS F~²T¶gS ª«soLi²T¶ gRi²ïR¶NRPÈíÁµR¶V. @LiVV¾»½[ úxms¼½ xmsµj¶L][ÇÁÙÌÁNRPV A ËýØÉÓÁLig`i }msxmsLRiV©«sV ª«sWLRièLi²T¶.[/SIZE] <center> [SIZE=+2]* * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] xmsÀÁè%sVLjiè »]²T¶ª«sVÌÁV ¼d½zqs, FýyzqísN`P ËØN`P=ÍÜ[ ª«soLiÀÁ¾»½[ FsNRPV䪫sNSÌÁLi¬sÌÁª«s ª«soLiÉØLiVV.[/SIZE]
   
 10. lalith123

  lalith123 Senior IL'ite

  Messages:
  338
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  [SIZE=+2] ¸R¶WzmsÍÞ xmsîÏÁ§þ, NSùLRiÉÞ NRPÖÁzms ¬sÌÁVª«s ¿Á[¸R¶Vª«sµôR¶V. ¸R¶WzmsÍÞ ª«sÌÁ©«s NSùLRiÉÞÌÁV ¿Á[®µ¶NRPVä»yLiVV.[/SIZE] <center> [SIZE=+2] * * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] µy¬sª«sVøxmsLi²ýR¶V gjiLiÇÁÌÁV ª«sÖÁÀÁ, {qs»yxmnsÌÁLi \|ms »]NRPVäÌÁV ª«sÖÁÀÁ úzmnsÇÞÍÜ[ ª«soLiÀÁ¾»½[, ªyÉÓÁ LRiVÀÁ B©«sVª«sV²T¶xqsVòLiµj¶.[/SIZE] <center> [SIZE=+2]* * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] @©yxqsxmsLi²ýR¶V \|ms »]NRPVä, ÀÁª«sLRiª«so©«sõ ANRPVÌÁ gRiV¼½ò ¼d½¸R¶VNRPVLi²y ª«soLiÀÁ¾»½[ ¿yÍØ L][ÇÁÙÌÁV ÊÁ¸R¶VÈÁ ªy»yª«sLRißáLiÍÜ[®©s[ ¬sÌÁVª«s ª«soLiÉØLiVV.[/SIZE] <center> [SIZE=+2]* * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] H£qs ª«sVVNRPäÌÁV {qísÍÞ Fyú»R½ÍÜ[ »R½*LRigS NRPLjigjiF¡»yLiVV. Fyú»R½NRPV N]Li¿ÁLi DxmsöVLS}qsò, H£qs »R½*LRigS NRPLRiVgRiNRP @ÍØlgi[ ª«soLiÈÁVLiµj¶.[/SIZE] <center> [SIZE=+2] * * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] ËÜLiËØLiVV LRiª«s*©«sV D»R½òNRPîØLiVVÍÜ[ (©«sW®©sÛÍÁ[NRPVLi²y) JryLji ®ªs[LiVVLiÀÁ µy}qsò xmsoLRiVgRiVÌÁV xmsÛÉíÁ[Ëص³R¶ª«soLi²R¶µR¶V.[/SIZE]
   

Share This Page