1. Hottest Summer Days around India - Beat the Heat with these Smoothies and Summer Cooler Recipes
  Dismiss Notice
 2. Summer Activities for Kids in U.S. Checkout New and Interesting Ideas Kids will Enjoy!
  Dismiss Notice

Chitti Chitkalu...

Discussion in 'Andhra Pradesh' started by lalith123, Nov 18, 2008.

 1. madhumathi1974

  madhumathi1974 Bronze IL'ite

  Messages:
  309
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  25
  Gender:
  Female
  HI sreerishaa,


  Thank u very much for your tips, they r vey usefull for us.keep posting more information regarding various gynec problems tooo.


  bye n takecare,
  madhu.
   
 2. lalith123

  lalith123 Senior IL'ite

  Messages:
  338
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  Firstly Thnx madhumati for having a look at my tips..
  ya sure madhumati..
  Actually I am posting the solutions for beauty and small health issues where they can resolved at home itself.. that is why this thread is called " Chitti Chitkalu".. if u know telugu it means "small solutions which can be done at home".. i dont really know if there are any such solutions like dat for gynaec. i suggest it is better to goto a gyneacologist even for any small prob coz we can take risk with those kinda probs.. i think u wud agree..
  But since u asked if i come across some simple solutions for simple probs then i will for sure post..
   
 3. lalith123

  lalith123 Senior IL'ite

  Messages:
  338
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  Now in Telugu - vantinti chitlaku

  [SIZE=+2] DÖýÁFy¸R¶VÌÁV N][xqsVòLiÛÉÁ[ N]¬sõ ¿yÍØxmnsWÈÁVgS DLi²T¶, N][}qsªyLji¬s ¾»½gRi G²T¶öLi¿Á[xqsVòLiÉØLiVV. ª«sVVNRPVä ÀdÁµR¶V»R½W, ˳Ü[LRiV©«s G²R¶VxqsVò©«sõÈýÁV NRPîýÏÁ®ªsLiÊÁ²T¶ ¬dsLRiV NSlLi[è ÊÁµR¶VÌÁV, DÖýÁFy¸R¶V©«sV ª«sVVLiµR¶V lLiLi²R¶V ÊÁµôR¶ÌÁVgS N][zqs, NS}qs=xmso ¬dsîýÏÁ gji®©sõÍÜ[ ©y©«s®ªs[zqs, A »R½LRiVªy»R½ N][}qsò, NRPîÏÁ§þ ª«sVLi²R¶ª«so.[/SIZE] <center> [SIZE=+2]***[/SIZE] </center> [SIZE=+2] [/SIZE]
  [SIZE=+2] ª«sLiÈÁNRPLiÍÜ[ NSLRiLi FsNRPV䪫sLiVVLiµy? @®ªsWø BªyîÏÁ A¸R¶V©«s»][ ¼½ÛÉýÁ[, @¬s FsLi»R½ª«sWú»R½Li Ëص³R¶xms²R¶µôR¶V. N]µôj¶gS ÈÁª«sWÉÜ[LRixqsLi zmsLi²T¶ NRPÖÁ|ms¸R¶VùLi²T¶. FsNRPV䪫sLiVV©«s NSLRiLi »R½gæjiF¡»R½VLiµj¶.[/SIZE]
  <center> [SIZE=+2] [/SIZE]
  [SIZE=+2] ***[/SIZE] </center> [SIZE=+2] |ms©y¬sNTP µ][aRPÌÁV @LiÈÁVNRPVF¡»R½V©yõ¸R¶W? |ms©«sLi%dsVµR¶ N]¬sõ DxmsöVNRPîÏÁ§þ ®ªs[zqs ®ªs[²T¶Â¿Á[zqs, A DxmsöV»][ INRPryLji »R½V²T¶ÀÁ A\|ms©«s ©«sW®©sLSzqs µ][aRPÌÁV ®ªs[¸R¶VLi²T¶. @LiÈÁVN][NRPVLi²y xmsoª«so*ÍýØ ª«s¿Á[èryòLiVV.[/SIZE]

  <center> [SIZE=+2]***[/SIZE] </center> [SIZE=+2] %sVNUP=ÍÜ[ %sV©«sxmsxmsöV zmsLi²T¶ ¿Á[¸R¶WÖÁ= ª«sÀÁè©«sxmsöV²R¶V %sVNUP= ®ªs[®²¶NTPä zmsLi²T¶ xqsLjigS ©«sÌÁgRiNRP ª«sV©«sNRPV AÉÓÁLSµR¶V. N]Li¿ÁLi H£qsªyÈÁL`i A LRiVÊÁV÷»R½V©«sõ zmsLi²T¶ÍÜ[ ¿RÁÌýÁLi²T¶. ¿RÁNRPägS ª«sVXµR¶Vª«sogS ©«sÖÁgji zmsLi²T¶ ¿RÁNRPägS AÉÓÁª«sxqsVòLiµj¶.[/SIZE]

  <center> [SIZE=+2]***[/SIZE] </center> [SIZE=+2] N][²T¶gRiV²ýR¶©«sV ú|msxtsQL`i NRPVNRPäL`iÍÜ[ D²T¶NTP}qsò, \|ms|msLiNRPV D²T¶NTP©«s ÍÜ[xmsÖÁ gRiV²ïR¶VNRPV @LiÈÁVN][NRPVLi²y ¾»½[ÖÁgæS ª«s¿Á[èxqsVòLiµj¶.[/SIZE]
   
 4. lalith123

  lalith123 Senior IL'ite

  Messages:
  338
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  [SIZE=+2]NRPWLRiÍÜ[ DxmsöV FsNRPV䪫s xms²T¶F¡LiVVLiµj¶. BxmsöV®²¶ÍØLS ˳ÏÁgRiª«sLi»R½V²y @¬s »R½ÌÁxmsÈíÁVNRPV©yõLS? @NRPäLRiÛÍÁ[µR¶V. ®ªsLiÈÁ®©s[ J ÊÁLigSîصR¶VLixms©«sV HµyLRiV ª«sVVNRPäÌÁVgSN][zqs, NRPWLRiÍÜ[®ªs[zqs NRPÖÁzms, N]Li¿ÁLi ¬dsLRiVF¡zqs F~LiVVù%dsVµR¶ DLi¿RÁLi²T¶. A DxmsöV©«sV µR¶VLixmsª«sVVNRPäÌÁV {msÛÍÁ[èxqsVNRPVLiÉØLiVV. @%s ¼d½zqs, %dsVLRiV %dsV NRPWLRi ª«s²ïT¶Li¿RÁVN][ª«s¿RÁVè.[/SIZE]
  <center> [SIZE=+2] ***[/SIZE] </center> [SIZE=+2] xqsÍز`¶ÌÁÍÜ[ Dxms¹¸¶WgjiLi¿Á[ ANRPVxms¿RÁè¬s µ][xqsNS¸R¶VÌÁV IN][äryLji ¿yÍØ Â¿Á[µR¶VgS ª«soLiÉØLiVV. A ¿Á[µR¶V »R½gæjiLi¿Á[LiµR¶VNRPV xqsVÌÁ˳ÏÁª«sWLæRiLi ª«soLiµj¶. »]²T¶ª«sV\®ªsxmso ª«sVVLiµR¶VgS N][zqs, \|ms ª«sVVNRPä©«sV @ÍØlgi[ª«soLiÀÁ gRiVLiú²R¶LigS LRiVµôR¶Li²T¶. N][zqs©«s ˳ØgRiLi ©«sVLi²T¶ ¾»½ÌýÁ¬s ©«sVLRiVgRiV ÊÁ¸R¶VÈÁNRPV ª«s¿Á[èxqsVòLiµj¶. A ©«sVLRiVgRiV»][ ËØÛÉÁ[, ¿Á[µR¶V¬s¿Á[è xmsµyLôðRiLi NRPW²y ª«sW¸R¶VLi @LiVVF¡»R½VLiµj¶.[/SIZE] <center> [SIZE=+2] ***[/SIZE]
  </center> [SIZE=+2] FyÌÁV FsNRPV䪫s}qsxmso ¬sÌÁVª«sª«soLi²R¶ÈÁLi ÛÍÁ[µR¶V. ª«sV©«sZNP[®ªsW úzmnsÇÞÛÍÁ[µR¶V FsÍØgRiËØ÷ @¬s ¬dsLRixqsxms²T¶F¡¸R¶WLRiV. xmsÀÁèFyÌÁÍÜ[ J ÉÔÁ xqsWö©«sV xmsLi¿RÁµyLRi ®ªs[zqs ª«sVLRigRiÛËÁÈíÁLi²T¶. ª«sWª«sVWÌÁVNRPLiÛÉÁ[ FsNRPV䪫s}qsxmso FyÌÁV %sLjigjiF¡NRPVLi²y ¬sÌÁª«s ª«soLiÉØLiVV.[/SIZE]
   
 5. lalith123

  lalith123 Senior IL'ite

  Messages:
  338
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  [SIZE=+2]B»R½ò²T¶ ª«sxqsVòª«soÌÁV ®ªsVLRiVxmsoF¡LiVV NRPîØ%s{¤¦¦¦©«sLigS NRP¬szmsxqsVò©yõ¸R¶W? ÊÁLigSîصR¶VLixmsÌÁ©«sV D²T¶NTPLiÀÁ©«s ¬dsÉÓÁ¬s FyLRiËÜ[¸R¶VNRPVLi²y, A ¬dsÉÓÁÍÜ[ B»R½ò²T¶ ª«sxqsVòª«soÌÁ©«sV »][%sV¿RÁW²R¶Li²T¶, FsÍØ ®ªsVLRiVryò¹¸¶W![/SIZE]

  <center> [SIZE=+2]* * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] ÕÁ¸R¶VùLi ú²R¶ª«sVVøÍÜ[ xmsoLRiVgRiVÌÁV, úxms¼½L][ÇÁÙ @%s GLRiÛÍÁ[NRP |msµôR¶ ÀÁNRPVä @LiVVF¡LiVVLiµj¶ @©«sVNRPVLiÈÁV©yõLS! INRP ÀÁ©«sõ ®ªs[FyNRPV ú²R¶ª«sVVøÍÜ[ ÕÁ¸R¶VùLiF¡}qsª«sVVLiµR¶V ª«soLiÀÁ, A\|ms©«s ÕÁ¸R¶VùLi»][ ¬sLixmsLi²T¶. xmsoLRiVgRiVÌÁV xmsÈíÁª«so.[/SIZE]

  <center> [SIZE=+2] * * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] gSù£qs ÊÁLRiõL`iÌÁV ª«sVWxqsVNRPVF¡ª«s²R¶Li, »R½VxmsöVxmsÈíÁ²R¶Li xqsª«sV}qsù ª«sVLji, úxms¼½»][ÇÁÚ ª«sLi®²¶[xmsµyLôðSÌÁV F~Ligji, ÛÍÁ[µy, ªy®²¶[ ¬dsîÏÁ§þ »R½gjiÖÁ BÍØ NSª«s²R¶Li ryµ³yLRißáLi. ª«sLiÈÁ @Li»y xmspLRiòLiVVF¡¸R¶WNRP »R½²T¶gRiV²ïR¶»][ ÊÁLRiõL`iÌÁ%dsVµR¶ xms²T¶©«s xmsµyLôðSÌÁ¬dsõ »R½V²T¶ÀÁ »R½²T¶ ALRigS®©s[ ÀÁ©«sõ gRiV²ïR¶ NTPLRixqs©y¸R¶VÌÁVÍÜ[ ª«sVVLiÀÁ A ÊÁLRiõL`iÌÁV »R½V²T¶}qsò FsxmsöÉÓÁNUP N]»R½ògS ª«soLiÉØLiVV.[/SIZE]
  <center> [SIZE=+2]* * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] zmsLi²T¶ª«sLiÈÁÌÁV ¿Á[}qsLiµR¶VNRPV xmsLi¿RÁµyLRi FyNRPLi xmsÈíÁª«sÌÁzqsª«s}qsò A FyNRPLiÍÜ[ ª«sV©«sNRPV NRP¬söLi¿RÁ¬s ª«sVVLjiNTP ª«soLiÈÁVLiµj¶. N]µôj¶gS FyÌÁV A FyNRPLiÍÜ[ F¡zqs ¿RÁW²R¶Li²T¶. ª«sVVLjiNTP ©«sÌýÁ¬s ¾»½ÈíÁVÍØ \|msNTP ¾»½[ÖÁF¡»R½VLiµj¶. gRiLjiÈÁ»][ ¼d½}qs¸R¶VLi²T¶.[/SIZE]
  <center> [SIZE=+2]* * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] BLiÉýÜ[ xms¿RÁèîÏÁ§þ ÇزU¶ÌÁÍÜ[ |msÉíÓÁ©«s N]µôj¶L][ÇÁÙÌÁZNP[ ÊÁWÇÁÙ xmsÛÉíÁ[xqsVò©yõ¹¸¶[V%sVÉÓÁ ¿ÁFyø @¬s ª«sVµ³R¶©«sxms²R¶V»R½V©yõLS? C µR¶Fny BÍØ Â¿Á[zqs ¿RÁW²R¶Li²T¶. ÇزU¶¬s ËØgS NRP²T¶gji FsLi²R¶ÍÜ[ ALRiÛËÁÉíÓÁ ÍÜ[xmsÌÁ F~²T¶gRiV²ïR¶»][ ËØgS »R½V²T¶ÀÁ, N]Li¿ÁLi ©«sW®©s ®ªs[²T¶Â¿Á[zqs aRPVú˳ÏÁ\®ªsV©«s gRiV²ïR¶©«sV A ©«sW®©sÍÜ[ ª«sVVLiÀÁ, ÇزU¶ ÍÜ[xmsÌÁ @Li»y »R½V²R¶ª«sLi²T¶. A \|ms©«s xms¿RÁèîýÏÁ©«sV ÇزU¶ÌÁÍÜ[ ¬sLizms¾»½[ ÊÁWÇÁÙxmsÈíÁª«so.[/SIZE]
   
 6. lalith123

  lalith123 Senior IL'ite

  Messages:
  338
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  [SIZE=+2] NSÖÁxmnýsª«sL`iNRPV xmsoLRiVgRiVÌÁ ÛËÁ²R¶µR¶ |¤¦¦¦¿RÁVè. ª«sVVNRPäÌÁVN][zqs ®ªs[²T¶¬dsîýÏÁÍÜ[ 2 ¬sª«sVVuyÌÁVLiÀÁ¾»½[, xmsoLRiVgRiVÌÁV ¿RÁÀÁè \|msNTP ¾»½[ÖÁF¡»yLiVV. ÛÍÁ[µy gji®©sõ ¬dsÉÓÁÍÜ[ N]Li¿ÁLi ®ªs®©sgRiL`i©«sV NRPÖÁzms ª«sVVNRPäÌÁ©«sV ®ªs[zqs©y xmsoLRiVgRiVÌÁV \|msNTP ª«s¿Á[èryòLiVV.[/SIZE] [SIZE=+2] * * * *[/SIZE]
  [SIZE=+2] Ëܵôj¶LiNRPÌÁ Ëص³R¶ xms²R¶ÛÍÁ[NRPVLi²y D©yõLiËØÊÁW, @LiVV¾»½[ ªyÉÓÁ¬s ¿RÁLi}msLiµR¶VNRPV ÇÁÛÍýÁ[ xmsµyLôðSÌÁª«sÌÁ©«s ª«sV©«sNRPV GµR¶LiVV©y ¥¦¦¦¬s ÇÁLRiVgRiV»R½VLi®µ¶[®ªsW @¬s @©«sVª«sW©«sLi. @LiVV¾»½[ @ÍØLiÉÓÁ ªyLjiNTP C ÀÁÉØä xms¬s¿Á[xqsVòLiµj¶. xqs©«sõ¬s ª«sVW»R½ª«so©«sõ {qsry ÍÜ[xmsÌÁ GµR¶LiVV©y Çت±sV©«sV LSzqs ª«sLiÈÁgRiµj¶ÍÜ[ J ª«sVWÌÁËÜ[©«sVÍÜ[ ª«soLi¿RÁLi²T¶. úF~µôR¶V©«s ÛÍÁ[¿Á[xqsLjiNTP Ëܵôj¶LiNRPÌÁV A ËÜ[©«sVÍÜ[ *dsVNRPV ÀÁNRPVä»yLiVV. A ËÜ[©«sVNRPV ª«sVW»R½ ÕÁgjiLiÀÁ FylLi[¸R¶VLi²T¶. ª«sLiÈÁgRiµj¶ ª«sVWÌÁÍýÜ[ DxmsöV ÇÁÖýÁ©y Ëܵôj¶LiNRPÌÁV ÀdÁª«sVÌÁV, ¿Á[LRiª«so.[/SIZE]
  [SIZE=+2]* * * *[/SIZE]
  [SIZE=+2] ¬sª«sVøNS¸R¶VÌÁV úzmnsÇÞÍÜ[ ª«soLiÀÁ ¬sÌÁVª«s|msÛÉíÁ[NRP©yõ ªyÉÓÁ¬s INRP Fyú»R½ÍÜ[ N]Li¿ÁLi ¿RÁÌýÁ¬s ¬dsLRiVF¡zqs µyÀÁª«soLiÀÁ¾»½[ ª«s²R¶ÖÁF¡ª«so. @LiVV¾»½[ Fyú»R½ÍÜ[¬s ¬dsLRiV ª«sWú»R½Li úxms¼½L][ÇÁÚ ª«sWLRiVxqsWò ª«soLi²yÖÁ.[/SIZE]
  [SIZE=+2]* * * *[/SIZE]
  [SIZE=+2] @LRiÉÓÁNS¸R¶VÌÁVgS¬ds, ª«sLiNS¸R¶VÌÁVgS¬ds, N][zqs©«s NS}qs=xmsÉÓÁNTP LRiLigRiV ©«sÌÁVxmsoNTP ¼½Ljigji NRPxqsLRiVgS ª«sWLRiV»yLiVV. @LiVV¾»½[, N][zqs©«s ®ªsLiÈÁ®©s[ N]Li¿ÁLi ª«sVÑêÁgRi NRPÖÁzms©«s ¬dsÉÓÁÍÜ[®ªs[zqs ª«soLiÀÁ¾»½[, ª«sVVNRPäÌÁV @ÍØ NSNRPVLi²y ª«soLiÉØLiVV.[/SIZE]
  [SIZE=+2] * * * *[/SIZE]
  [SIZE=+2] ÊÁLigSîصR¶VLixmsÌÁV FsNRPV䪫s NSÌÁLi ¬sÌÁVª«s ª«soLiÀÁ¾»½[ @*s ®ªsV»R½òÊÁ²T¶F¡»yLiVV. ª«sLi²R¶VNRPV®©s[ ª«sVVLiµR¶V @LôðRigRiLiÈÁ}qsxmso ªyÉÓÁ¬s H£qs ªyÈÁL`iÍÜ[ ª«soLiÀÁ¾»½[, @*s gRiÉíÓÁxms²T¶, N][xqsVNRPV®©s[LiµR¶VNRPV @©«sVª«sogSª«soLiÉØLiVV.[/SIZE]
   
 7. lalith123

  lalith123 Senior IL'ite

  Messages:
  338
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  [SIZE=+2]@ÌýÁLi, ®ªsÌýÁVÖýÁ ª«sVVµôR¶©«sV FsNRPV䪫sgS NRPWLRiÌÁÍÜ[ ªy²R¶VNRPV®©s[ªyLRiV úxms¼½L][ÇÁÚ ©«sWLRiVNRPV®©s[ BÊÁ÷Liµj¶ ÛÍÁ[NRPVLi²y ªyLS¬sNTP xqsLjixms²y IZNP[ryLji lLiLi²R¶V ª«sLi»R½VÌÁ @ÍýجsNTP INRPª«sLi»R½V ®ªsÌýÁVÖýÁlLi[NRPÌÁV ®ªs[zqs, ª«sVVµôR¶gS ©«sWLji FýyzqísN`P ËØùg`iÍÜ[ ª«soLiÀÁ úzmnsÇÞÍÜ[ µy¿RÁVNRPVLiÛÉÁ[, FsLi»][ xqsª«sV¸R¶VLi, úaRPª«sV Aµy @ª«so»R½VLiµj¶.[/SIZE]
  [SIZE=+2] * * * *[/SIZE]
  [SIZE=+2] ryµ³yLRißáLigS ª«sV©«sLi NRPWLRigS¸R¶VÌÁV ª«sVVNRPäÌÁVgS N][zqs, @LiµR¶VÍÜ[ ¬dsLRiVF¡zqs, F~LiVVù%dsVµR¶ |msÉíÓÁ D²R¶NRPÛËÁ²R¶V»R½VLiÉت«sVV, @LiµR¶Vª«sÌÁ©«s ª«sV©«sLi FsLi»][ BLiµ³R¶©«sLi ©«sxtísQF¡»yª«sVV. @ÍØNSNRP, Fyú»R½ÍÜ[ ª«sVVLiµR¶V ¬dsÉÓÁ¬s ®ªs[²T¶Â¿Á[zqs, ËØgS ®ªs[®²¶NSäNRP, ÀÁÉÓÁZNP²R¶V DxmsöV®ªs[zqs NRPÖÁzms, A\|ms©«s NRPWLRigS¸R¶VÌÁ ª«sVVNRPäÌÁV®ªs[}qsò @%s ¾»½[ÖÁNRPgS, »R½*LRigS D²R¶VNRPV»yLiVV. %sÈÁ%sV©«sVÌÁV NRPW²y ©«sxtísQLiNSª«so.[/SIZE]
  [SIZE=+2] * * * *[/SIZE]
  [SIZE=+2] NSùÛËÁ[ÑÁ, NSÖdÁxmnýsª«sL`i ª«sLiÉÓÁ NRPWLRigS¸R¶VÌÁÍÜ[, ª«sV©«sNRPV NRPLiÉÓÁNTP NRP¬szmsLi¿Á[%s, NRP¬szmsLi¿RÁ¬s%s úNTPª«sVVÌÁV Fs©¯[õ ª«soLiÉØLiVV. N]Li¿ÁLi ¬dsÉÓÁÍÜ[ ®ªs®©sgRiL`i gS¬ds, DxmsöVgS¬ds NRPÖÁzms, NRPLjigjiLiÀÁ, @LiµR¶VÍÜ[ B%s »R½Ljigji©«s ª«sVVNRPäÌÁV ®ªs[zqs J Fyª«sogRiLiÈÁ ª«soLiÀÁ¾»½[ úNTPª«sVVÌÁVÛÍÁ[¬s NRPWLRigS¸R¶V ª«sVVNRPäÌÁV ª«sV©«sNRPV ÌÁÕ³ÁryòLiVV.[/SIZE]
  [SIZE=+2] * * * *[/SIZE]
  [SIZE=+2] ¿RÁÌýÁ¬s ¬dsÉÓÁÍÜ[ lLiLi²R¶V ¿ÁLi¿yÌÁ DxmsöV®ªs[zqs N]ÊÁ÷Lji ÀÁxmsöÌÁ©«sV @LiµR¶VÍÜ[ DLiÀÁ¾»½[ Fy²R¶VNSª«so. BÍØ L][ÇÁÚ ¬dsLRiV ª«sWLRiVxqsWò xmsµj¶ xmsµj¶}¤¦¦¦©«sV L][ÇÁÙÌÁª«sLRiNRPW ¿Á²T¶F¡NRPVLi²y N]ÊÁ÷Lji¬s µy¸R¶Vª«s¿RÁVè©«sV.[/SIZE]
  [SIZE=+2] * * * *[/SIZE]
  [SIZE=+2] |msLRiVgRiV »][²R¶VN][NRPVLi²y ¬dsîýÏÁ§ ¬dsîÏÁ§þgS ª«soLiÉÜ[Liµj¶. GLi ¿Á¸R¶WùÍÜ[? @©«sVNRPV®©s[ªyLRiV C ÀÁÉØä úxms¹¸¶WgjiLiÀÁ ¿RÁW²R¶Li²T¶. J |msµôR¶gji®©sõÍÜ[ ¬dsLRiVF¡zqs ®ªs[²T¶Â¿Á[zqs, »][²R¶VN][¬s |msLRiVgRiVª«so©«sõ gji®©sõ©«sV A ®ªs[²T¶¬dsÉÓÁ ª«sVµ³R¶ù©«s ª«soLiÀÁ, ¬dsîÏÁþ©«sV ª«sVLRigRiÛËÁÈíÁLi²T¶. A \|ms©«s |msLRiVgRiV ¿RÁNRPägS gRi²ïR¶NRPÉíÓÁF¡»R½VLiµj¶.[/SIZE]
   
 8. lalith123

  lalith123 Senior IL'ite

  Messages:
  338
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  [SIZE=+2] N][²T¶ª«sWLixqsLi, L]¸R¶VùÌÁV xqsx¤¦¦¦ÇÁLigS ¬ds¿RÁV ªyxqs©«s ª«soLiÉØLiVV. ª«sLi®²¶[ª«sVVLiµR¶V %dsÉÓÁ¬s N]Li¿ÁLi xmsxqsVxmso úªyzqs úxmsNRPä©«s ª«soLiÀÁ, A\|ms©«s ª«sLi²T¶¾»½[ @úzms¸R¶V\®ªsV©«s ªyxqs©«s F¡»R½VLiµj¶.[/SIZE]

  [SIZE=+2] ***[/SIZE]
  [SIZE=+2] A®ªsýVÉÞ N][xqsLi gRiV²ïR¶V gjiÌÁN]ÉíÓÁ©«sxmsöV²R¶V @LiµR¶VÍÜ[ ÀÁ©«sõ xqsWö©±s aRP©«sgRizmsLi²T¶®ªs[zqs NRPÖÁzms ¿RÁW²R¶Li²T¶. A®ªsýVÉÞ ¿RÁNRPägS F~LigRiV»R½VLiµj¶.[/SIZE] <center> [SIZE=+2] ***[/SIZE] </center> [SIZE=+2] BLiÉýÜ[ úzmnsÇÞÛÍÁ[¬s ªyLRiV xmsÀÁè%sVLRixmsNS¸R¶VÌÁ©«sV ªyLS¬sNTP \|msgS G ª«sWú»R½Li ¿Á²T¶F¡NRPVLi²y ª«soLi¿Á[ J ÀÁÉØä DLiµj¶. aRPVú˳ÏÁª«sVLiVV©«s gSÇÁÙ {qsryÍÜ[ %sVLRixmsNS¸R¶VÖÁõ »R½²T¶ÛÍÁ[NRPVLi²y »R½V²T¶ÀÁ®ªs[zqs, @LiµR¶VÍÜ[ J ÛÉÁ[ÊÁVÍÞ xqsWö©±s xmsxqsVxmso F~²T¶¬s ¿RÁÖýÁ ª«sVW»R½ ÕÁgjiLi¿RÁLi²T¶. ªyLRiLi @LiVV©y %sVLRixmsNS¸R¶VÌÁV G ª«sWú»R½Li ¿Á²T¶F¡ª«so.[/SIZE] <center> [SIZE=+2] ***[/SIZE] </center> [SIZE=+2] g][µ³R¶Vª«sVzmsLi²T¶, aRP©«sgRizmsLi²T¶, ÕÁ¸R¶VùxmsozmsLi²T¶ ¬sÌÁ*ª«soLi¿yª«sVLiÛÉÁ[ ¿yÌÁV xmsoLRiVgRiVÌÁV xmsÛÉíÁ[ryòLiVV. @LiVV¾»½[, J ª«sVLiÀÁ gRiV²ïR¶ª«sVVNRPäÍÜ[ J ÛÉÁ[ÊÁVÍÞ xqsWö©±s DxmsöV®ªs[zqs, ª«sVWÈÁÍØ NRPÉíÓÁ, zmsLi²T¶ª«so©«sõ ²R¶ËØ÷ÍÜ[ ®ªs[¸R¶VLi²T¶. xmsoLRiVgRiVÌÁV xmsÈíÁª«so ª«sVLji.[/SIZE] <center> [SIZE=+2]***[/SIZE] </center> [SIZE=+2] FýyzqísN`P ÉÓÁ©±sÍÜ[ N]Li»R½ ª«s©«sxqsö¼½ @²R¶VgRiV©«s %sVgjiÖÁF¡LiVV ¼d½}qsLiµR¶VNRPV LSNRP BÊÁ÷Liµj¶ |ms²R¶V»R½VLiÛÉÁ[, ËØgS ª«sVLjilgi[ ¬dsÉÓÁ¬s A ²R¶ËØ÷ÍÜ[ F¡¸R¶VLi²T¶. ª«s©«sxqsö¼½ @Li»y NRPLjigji ¬dsÉÓÁ\|msNTP ª«s¿Á[èxqsVòLiµj¶. ¬dsLRiV ¿RÁÍýØLSNRP ª«s©«sxqsö¼½ ¬dsÉÓÁ\|ms©«s ¾»½ÈíÁVÍØ NRP²R¶V»R½VLiµj¶. %dsVLRiV ¾»½[ÖÁNRPgS ¼d½xqsVNRPV¬s ªy²R¶VN][ª«s¿RÁVè.[/SIZE]
   
 9. lalith123

  lalith123 Senior IL'ite

  Messages:
  338
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  [SIZE=+2]NSxqsò ©«sW®©sÍÜ[ N]Li¿ÁLi DxmsöV©«sV NRPÖÁzms, ª«sVLRiÌÁV ÕÁgRiVxqsVNRPVF¡LiVV©«s ÇزU¶ ª«sVW»R½ÌÁNRPV xmsÉíÓÁ}qsò, NS}qs=xmsÉÓÁNTP ª«sVW»R½ÌÁV ¾»½[ÖÁNRPgS ¼½LRiVgRiV»R½Wª«s¿Á[èryòLiVV.[/SIZE]
  <center> [SIZE=+2]* * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] ª«sLiÉÓÁLiÉýÜ[ ªy®²¶[ ¿yNRPVNRPV »R½VxmsöVxms²T¶¾»½[, DÖýÁFy¸R¶VLRixqsLi LSzqs NS}qs=xmso ©y©«s¬sÀÁè gRiV²ïR¶»][ aRPVú˳ÏÁLigS »R½V²R¶ª«sLi²T¶. »R½VxmsöV ª«sVÈÁVª«sW¸R¶VLi @ª«so»R½VLiµj¶.[/SIZE] <center> [SIZE=+2] [/SIZE]
  [SIZE=+2]* * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] µ][ZaPÌÁV F¡zqs©«sxmsöV²R¶V @%s xqsLjigS LSNRP BÊÁ÷Liµj¶ |ms²R¶V»R½V©«sõxmsöV²R¶V N]¬sõ ÛËÁLi²R¶NS¸R¶VÌÁ©«sV ®ªsV»R½ògS ©«sWLji @LiµR¶VÍÜ[ NRPÖÁzms¾»½[, µ][ZaPÌÁV ËØgS ª«sryòLiVV. zmsLi²T¶ AÉÓÁª«sxqsVòLiµj¶.[/SIZE]
  <center> [SIZE=+2] * * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] ªy©yNSÌÁLiÍÜ[ ÇزU¶ÌÁÍÜ[, {qsryÌÁÍÜ[¬s DxmsöV ¿Áª«sVøNRPV gRi²ïR¶NRPÛÉíÁ[xqsVòLiµj¶. C BÊÁ÷Liµj¶ »]ÌÁgSÌÁLiÛÉÁ[, ËýØÉÓÁLig`i }msxmsLRiV ª«sVVNRPä©«sV A ÇزU¶»] ª«soLi¿RÁLi²T¶. DxmsöV »yÇØgS F~²T¶gS ª«soLi²T¶ gRi²ïR¶NRPÈíÁµR¶V. @LiVV¾»½[ úxms¼½ xmsµj¶L][ÇÁÙÌÁNRPV A ËýØÉÓÁLig`i }msxmsLRiV©«sV ª«sWLRièLi²T¶.[/SIZE] <center> [SIZE=+2]* * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] xmsÀÁè%sVLjiè »]²T¶ª«sVÌÁV ¼d½zqs, FýyzqísN`P ËØN`P=ÍÜ[ ª«soLiÀÁ¾»½[ FsNRPV䪫sNSÌÁLi¬sÌÁª«s ª«soLiÉØLiVV.[/SIZE]
   
 10. lalith123

  lalith123 Senior IL'ite

  Messages:
  338
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  [SIZE=+2] ¸R¶WzmsÍÞ xmsîÏÁ§þ, NSùLRiÉÞ NRPÖÁzms ¬sÌÁVª«s ¿Á[¸R¶Vª«sµôR¶V. ¸R¶WzmsÍÞ ª«sÌÁ©«s NSùLRiÉÞÌÁV ¿Á[®µ¶NRPVä»yLiVV.[/SIZE] <center> [SIZE=+2] * * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] µy¬sª«sVøxmsLi²ýR¶V gjiLiÇÁÌÁV ª«sÖÁÀÁ, {qs»yxmnsÌÁLi \|ms »]NRPVäÌÁV ª«sÖÁÀÁ úzmnsÇÞÍÜ[ ª«soLiÀÁ¾»½[, ªyÉÓÁ LRiVÀÁ B©«sVª«sV²T¶xqsVòLiµj¶.[/SIZE] <center> [SIZE=+2]* * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] @©yxqsxmsLi²ýR¶V \|ms »]NRPVä, ÀÁª«sLRiª«so©«sõ ANRPVÌÁ gRiV¼½ò ¼d½¸R¶VNRPVLi²y ª«soLiÀÁ¾»½[ ¿yÍØ L][ÇÁÙÌÁV ÊÁ¸R¶VÈÁ ªy»yª«sLRißáLiÍÜ[®©s[ ¬sÌÁVª«s ª«soLiÉØLiVV.[/SIZE] <center> [SIZE=+2]* * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] H£qs ª«sVVNRPäÌÁV {qísÍÞ Fyú»R½ÍÜ[ »R½*LRigS NRPLjigjiF¡»yLiVV. Fyú»R½NRPV N]Li¿ÁLi DxmsöVLS}qsò, H£qs »R½*LRigS NRPLRiVgRiNRP @ÍØlgi[ ª«soLiÈÁVLiµj¶.[/SIZE] <center> [SIZE=+2] * * * *[/SIZE] </center> [SIZE=+2] ËÜLiËØLiVV LRiª«s*©«sV D»R½òNRPîØLiVVÍÜ[ (©«sW®©sÛÍÁ[NRPVLi²y) JryLji ®ªs[LiVVLiÀÁ µy}qsò xmsoLRiVgRiVÌÁV xmsÛÉíÁ[Ëص³R¶ª«soLi²R¶µR¶V.[/SIZE]
   

Share This Page